Pages

ဩကာသ Okasa ႏွင့္ ေလာကနီတိ Loka Niti အပိုင္း (၁) by- Myoma Myint Kywe ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ဩကာသ Okasa ႏွင့္ ေလာကနီတိ Loka Niti  အပိုင္း (၁) Part 1
Researched by- Myoma Myint Kywe
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္
 

ဩကာသ ဘုရားရွိခိုး

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ၾသကာသ၊ 
ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ 
သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာအျပစ္တုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ၊ 
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ၊တရားရတနာ၊သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သုံးပါးတုိ႔ကုိ အ႐ုိအေသ အေလးအျမတ္ လက္စုံမုိး၍ ရွိခုိးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ဆုေတာင္း
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ 
အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သုံးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ရပါလုိ၏အရွင္ဘုရား။
Asking permission to pay Homage.

Okatha, Okatha, Okatha
(Say Okathaa three times)

 Kayakan, Wezikan, Manawkan,
thaba dawtha khatheinthaw apyit toego pyaukpa zaychin akyoe ngha

Pa htama dootiya tatiya,
tachein, hnichein, thonchein myauk aung
Phayar Yadana, Tayar Yadana, Thagar Yadana,
Yadana myat thone par toego
ayo athay alay amyat let oak moe ywe shi hko puzaw
hpu hmyaw hman lyawt kadaw bar ei ashin Phayar.

kadaw yathaw akyoe ah chaungt

Apal  lay bar, cut thone bar, Yapyit shipa, Yanthu myo ngapar, Weikpathi tayar lay par,
Byat tana tayar ngar bar do hma akha khat thein kin lut nyein thee hpyit  ywe

Met tayar, Pho taya, Neikban tayar daw myat ko yaba lo ei Ashin Phayar.


(Translation)Okasa Okasa Okasa (asking permission to pay homage)- Venerable Sir: 

May I pay obeisance to thee! So as to be free from all my offences, accumulated from evil deeds done physically, verbally and mentally. I pay homage to the Three Gems: the Buddha, the Dhamma and the Samgha, once, twice, thrice with my joined-palms on my forehead very respectfully and humbly.
 
(For the elimination of all offences committed in hatred or anger through my Deeds, Speeches or Thoughts,
I respectfully and humbly raise my hands….. once, twice, thrice to the gem of Buddha, to the gem of Dhamma, to the gem of Samgha in obeisance, adoration, and subdued pride).

For this meritorious act and will of obeisance,
May I be liberated and be freed from the woeful states, namely, the three epochs of affliction, the eight  uncongenial locations, the five enemies, the four misfortunes and the five losses,
And thereby attain Magga-phala and finally, Nibbana (ultimate peacefulness; 1st to attain magga-phala; 1st to become sotāpanna; nibbana, aka nirvana).

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳးမွာ ရွိခုိး၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈအပုိင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းတဲ့အပုိင္း ႏွစ္ပုိင္းရွိပါတယ္။
ဒီအပုိင္းေတြကုိ အေသးစိပ္ရွင္းျပရရင္ ၾသကာသ ကေတာ့ ပါဠိစကားလုံးပါ။ အခြင့္၊ အခြင့္ေတာင္း
ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ရွိခုိး၀န္ခ်ေတာင္းပန္ခြင့္ျပဳဖုိ႔စကားပလႅင္ခံတဲ့သေဘာပါ။ သုံးႀကိမ္ဆုိ
တာကပုိၿပီးေလးနက္ေအာင္လုိ႔ပါ။

ေနာက္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ မေနာကံ မွာ ကာယကံ က ကိုယ္ျဖင့္ျပဳလုပ္တဲ့အမႈ၊(ေစတနာ)၊ ၀စီကံ က
ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိတဲ့အမႈ(ေစတနာ)၊ မေနာကံ က စိတ္ျဖင့္ၾကံစီတဲ့အမႈ(ေစတနာ) ကုိဆုိလုိတာပါ။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးသုံးပါးမွာ ကုိယ္အမူအရာနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊စကားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစဒီသုံးမ်ိဳးျဖင့္
ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ကံသုံးပါးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီသုံးပါးမွာတစ္ပါးပါးနဲ႔ ျပစ္မွာမိတာေတြကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ေပ်ာက္ေစလုိတဲ့ သေဘာပါ။ 

ဒီေနရာမွာ ေျပာတဲ့ ကံသုံးပါးနဲ႔ ဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါး မွာ လာတဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံေတြနဲ႔
ေတာ့မတူပါဘူး။ ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာရရင္ ဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးမွာ ကာယကံသုံးပါး၊ ၀စီကံ ေလးပါး၊မေနာကံ က သုံးပါးရွိပါတယ္။ 

ကာယကံ သုံးပါးက 
ပါဏာတိပါတ-သက္ရွိသတၱ၀ါကုိသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 
အဒိႏၷဒါန-ပုိင္ရွင္မေပးတဲ့ သူတစ္ပါးဥစၥာကုိ ခုိးယူျခင္း၊ 
ကာေမသုမိစၧာစာရ-သူတစ္ပါးသားမယားကုိ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး 

၀စီကံ ေလးပါးက 
မုသာ၀ါဒါ-လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္း၊ 
ပိသုဏ၀ါစာ- ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကုိေျပာဆုိျခင္း၊ 
ဖ႐ုသ၀ါစာ-ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊ 
သမၹပၸလာပ-အက်ိဳးမရွိ ၿပိန္ဖ်င္းေသာ စကားကုိေျပာဆုိျခင္းတုိ႔ျဖစ္ကာ 

မေနာက ံသုံးပါကေတာ့ 
အဘိဇၥ်ာ-အလုိႀကီးျခင္း၊ တပ္မက္ျခင္း၊ 
ဗ်ာပါဒ-မေကာင္းႀကံျခင္း၊ ေစာင္းေျမာင္းျခင္း၊ 
မိစၧာဒိ႒ိ- မွားယြင္းေသာအျမင္အယူတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြက မေကာင္းတဲ့စ႐ုိက္ ဆယ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆယ္ပါးကုိ 
က်ဴးလြန္မိပါက ၀န္ခ်ေတာင္းပန္႐ုံနဲ႔ မေက်ေပ်ာက္ပါဘူး။ သူ႔ကံအက်ိဳးေပးမႈ ေပၚၿပီးမွ က်ေပ်ာက္ပါတယ္။)

သဗၺေဒါသနဲ႔ ခပ္သိမ္းေသာ
အျပစ္က အဓိပၸါယ္အတူတူပါပဲ။ ပါဠိနဲ႔ ျမန္မာကုိတဲြၿပီး ေရးထားတာပါ။ 
ရွိခုိး၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈအပုိင္းမွာ အဓိကသိထားသင့္တာေတြကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။
ဆုေတာင္းတဲ့အပုိင္းမွာေတာ့သိထားသင့္တဲ့အပုိင္းေတြကမ်ားပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းရွင္းျပရရင္

အပါယ္ေလးပါး (အပါယ=ပ်က္စီး၍က်ေရာက္အပ္ေသာ ခ်မ္းသာကင္းရာအရပ္)
၁။ ငရဲ၊ 
၂။ တိရစၧာန္၊ 
၃။ ၿပိတၱာ၊ 
၄။ အသုရကာယ္ (အသုရကာယ-ယုတ္ည့ံေသာအသုရကာယ္နတ္အေပါင္း)

ကပ္သုံးပါး (ကပၸ=သတၱ၀ါတုိ႔၏အျပစ္ကံအေလ်ာက္စီရင္ခံရျခင္း)
၁။ ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္ = အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း
၂။ သတၳႏၲရကပ္ = တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ စစ္မက္မ်ားျဖစ္ပြားျခင္း
၃။ ေရာဂႏၲရကပ္ = အနာေရာဂါ က်ေရာက္ေသေက် ပ်က္ဆီးျခင္း

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး (မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္မရႏုိင္ေသာ ဘ၀ျဖစ္တည္မႈ)
၁။ ငရဲဘုံ၌ျဖစ္ျခင္း၊ 
၂။ တိရစၧာန္ဘုံ၌ျဖစ္ျခင္း၊ 
၃။ ၿပိတၱာဘုံ၌ျဖစ္ျခင္း၊ 
၄။ အသညသတ္ဘုံ၊ အ႐ူပျဗဟၼာဘုံ၌ျဖစ္ျခင္း၊ 
၅။ ပစၥႏၲရစ္အရပ္ေခၚ သာသနာမရွိေသာအရပ္၌ျဖစ္ျခင္း၊ 
၆။ မွားယြင္းေသာမိစၧာဒိ႒ိအယူရွိျခင္း၊ 
၇။ သုဂတိအဟိတ္ပဋိသေႏၶေနျခင္း (ေမြးရာပါ၊ ဆြ႔ံ၊ အ၊ နားမၾကားျခင္းစသည္) 
၈။ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶ (ေျခလက္အဂၤါအစုံအလင္)ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္ေသာ ကမၻာ၌ျဖစ္ျခင္း)

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး
၁။ ေရ၊ ၂။ မီး၊ ၃။ မင္း၊ ၄။ ခုိးသူ၊ ၅။ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ

၀ိပတၱိတရားေလးပါး (ပ်က္ဆီးျခင္းသုိ႔ေရာက္ျခင္းတရား)
၁။ ဂတိ၀ိပတၱိ = အပါယ္ေလးဘုံ၌ျဖစ္ရျခင္း
၂။ ဥပဓိ၀ိပတၱ = ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ ခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာကုိရျခင္း
၃။ ကာလ၀ိပတၱိ = မေကာင္းယုတ္မာေသာ မင္းတုိ႔၏လက္ထက္၌ ကာလေဖာက္ျပန္ျခင္း
၄။ ပေယာဂ၀ိပတၱိ = မေကာင္းမႈတုိ႔ႏွင့္အသက္ေမြးျခင္း (အသက္ေမြးရျခင္း)

ဗ်သနတရားငါးပါး (ပ်က္ဆီးျခင္းတရား)
၁။ ဉာတိဗ်သန = ေဆြမ်ိဳးတုိ႔ပ်က္ဆီးျခင္း
၂။ ေဘာဂဗ်သန = စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားပ်က္ဆီးျခင္း
၃။ ေရာဂဗ်သန = အနာေရာဂါႏွိပ္စက္၍ ပ်က္ဆီးျခင္း
၄။ သီလဗ်သန = အက်င့္သီလပ်က္ဆီးျခင္း
၅။ ဒိ႒ိဗ်သန = မွန္ကန္သည့္အယူ၀ါဒ ပ်က္ဆီးျခင္း

ဩကာသ အဓိပၸါယ္(Meaning of Okāsa)

အခြင့္ေတာင္းျခင္းကို (supplication for permission) ဩကာသ ဟုေခၚသည္။ ရွိခိုးခြင့္ျပဳပါ(ခြင့္လႊတ္ပါ) ဟုခြင့္ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ိုေသေလးစားေသာအားျဖင့္ ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ဩကာသ ဟု သံုးႀကိမ္ဆိုရသည္။
Okāsa means the location for the performance of obeisance, adoration, worship and paying respect.

Okāsa
(In English)

In order that all my sins, accumulated from evil deeds done physically, verbally and mentally, may be eliminated and excused, I raise both folded hands up above my forehead, worship, honour, greet, and humbly pay homage to the Three Precious Jewels of the Buddha, the Dhamma and the Samghā; once, twice, thrice I pray, O My Lord, Sir.

By this act of salutation may I be excused forever from the four Apāya, the Three Kappa, the Eight Ahaṭṭkkhaṇa, the Five Verāni, the Four Vipatti, the Five Vyasana, Diseases; and at the final existence may I attain Magga, Phala and Nibbāna. O My Lord. Sir.

Buddhaṁ pūjemi = I worship the Enlightened One (Buddha).
Dhammaṁ pūjemi = I worship the Doctrine, the Law (Dhamma
/Dharma).
Sanghaṁ pūjemi = I worship the Order of Sanghā (Monks).

Pāli Meanings (ပါဠိ အဓိပၸါယ္မ်ား)

1.
Four Apāya – Four states of Woe [Rebirth in hell, as an animal, a ghost, a demon]
(အပါယ္ေလးပါး) – {ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ တို႔၌ျဖစ္ရျခင္း}

2. Three Kappa – Three Scourges [war, epidemic, famine]
(ကပ္သံုးပါး) – {လက္နက္ေဘး၊ ေရာဂါေဘး၊ အစာအဟာရငတ္ျပတ္ျခင္းေဘး အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္း}

3.Eight Ahaṭṭkkhaṇa – Eight Wrong Circumstances
[(1) Born in hell (2) Born as an animal (3) Born as a ghost (4) Born as a lifeless brahmā, a formless deity
(5) Born with deformed faculty (6) Born in a slum (7) Born as heretic; and
(8) Being born with adequate intelligence but not during the time of the Buddha's arising.]
ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး

{
၁။ငရဲ ၂။တိရစၧာန္ ၃။ၿပိတၱာ-အသူရကာယ္ တို႔၌ျဖစ္ရျခင္း
၄။ရုပ္သာရွိ၍ နာမ္မရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာ နာမ္သာရွိ၍ ရုပ္မရွိေသာ အရူပျဗဟၼာဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္း
၅။တရားကိုနားလည္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္မရွိသူျဖစ္ျခင္း ( မ်က္စိ၊ နားစသည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ဣေႁႏၵခ်ိဳ႕တဲ့သူ )
၆။(ဘုရားႏွင့္ ရဟႏၲမ်ားမေရာက္ေသာ)တိုင္းစြန္နယ္ဖ်ား ဆင္းရဲေသာဇနပုဒ္၌ျဖစ္ရျခင္း ၇။အယူအဆမွားယြင္းသူျဖစ္ေနျဖင္း
၈။အသိဥာဏ္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ေမြးဖြားေသာ္လည္း ဘုရားပြင့္ေသာအခ်ိန္အခါ၌မဟုတ္ျခင္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါ လူျဖစ္ရျခင္း
(ဘုရားပြင့္ဆဲအခါ ၇-ပါး၊ မပြင့္ေသာအခါ ၁-ပါး၊ ေပါင္းရပ္ျပစ္ ၈-ပါး)}

4. Five Verāni – Five Enemies [ tyrants (wicked king), conflagration(destroyed fire)
, flood, robber, foe (enemy) ]
(
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး) – {မင္းဆိုး, မီး, ေရ, ခိုးသူ, မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ}

5. Four Vippatti – Four Deficiencies
[(1)Dark age, wartime depression time (2)Born in four states of woe
(3)unlawful earning of life (4)physically deformed]

၀ိပၸတၱိတရားေလးပါး

{
၁။ လူမ်ားစရိတၱပ်က္၊ မင္းဆိုးမင္းယုတ္ အုပ္စိုးေသာကာလ၊ စစ္ျဖစ္ေသာအခ်ိန္ကာလ၊ ေခတ္ကာလေဖာက္ျပန္ျခင္းကာလ တို႔၌ျဖစ္ျခင္း
၂။ လားရာဂတိေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း( အပါယ္ေလးပါး၌ျဖစ္ျခင္း )
၃။ အသိ အလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ လံုလ၀ီရိယေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း
( မတရားသျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္း )
၄။ ရုပ္ဆင္းအဂၤါေဖာက္ျပန္ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးျခင္း}

6. Five Vyasanas – Five Misfortunes [ Loss of; relatives, wealth, health, virtue - moral destruction, ideology - view ]
-ဗ်သနတရား ငါးပါး-
(ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းဟူေသာ ဗ်သနတရား) – { ေဆြမ်ိဳး၊ စည္းစိမ္၊ အနာေရာပါ၊ သီလ တို႔ပ်က္စီးျခင္း၊ အယူ၀ါဒ မွားယြင္း ပ်က္စီးျခင္း }


အဂၤလိပ္စာပါ အဓိပၸယ္မ်ား
၁။Order – အလို႔ငွာ ၂။sins – အျပစ္ ၃။accumulated – တိုးပြားမ်ားျပားလာေသာ ၄။evil deeds – အကုသိုလ္
၅။physically – ကာယကံ ၆။verbally – ၀စီကံ ၇။mentally – မေနာကံ ၈။eliminated – ပယ္ဖ်က္သည္
၉။excused – ခြင့္လြတ္သည္ ၁၀။both folded hands up – လက္အုပ္မိုး ၁၁။forehead – နဖူး ၁၂။worship – ရွိခိုး
၁၃။humbly pay homage – မာန္ေလွ်ာ့၊ အရိုအေသေပး ၁၄။Three Precious Jewels – ရတနာျမတ္သံုးပါး ၁၅။pray – ေတာင္းပန္
၁၆။my Lord – အရွင္ဘုရား ၁၇။salutation – ဂါရ၀ျပဳျခင္း ၁၈။final existence – ေနာက္ဆံုးဘ၀ ၁၉။attain – ရရွိသည္
၂၀။obeisance – ဦးေခါင္းၫႊတ္၍ အ႐ိုအေသေပးျခင္း ၂၁။adoration ၾကည္ညိဳျခင္း

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး ကို ပုဂံေခတ္၊ ရွင္အရဟံမေထရ္ ေရးသားသည္ ဟု ပညာရွင္မ်ား ယူဆၾကသည္။


သရဏံဂံု သံုးပါး Three Jewels
ေလာကုတၱရာ ရတနာကား (၁) ဘုရား (၂) တရား (၃) သံဃာ ဟူ၍ သံုးပါးျဖစ္သည္။ ယင္းသံုးပါးကို သရဏဂံုသံုးပါး လည္း ေခၚသည္။

တစ္ေလာကလံုး၌ ရွိရွိသမွ် ေလာကီရတနာမ်ားကား ေလာကုတၱရာ ရတနာမ်ားနွင့္ အနည္းငယ္မွ် မတူေပ။ သို့အတြက္ တစ္ေလာကလံုး၌ ေလာကုတၱရာ ရတနာျဖစ္ေသာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့သာ အေကာင္းဆံုး အျမင့္ဆံုး အျမတ္ဆံုးရတနာမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ၿခင္းသည္ သရဏဂုံတည္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။

ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါ၏။
" I take refuge in the Buddha "
Buddham saranam gacchāmi

တရားေတာ္ျမတ္အေပါင္းကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္၏။
" I take refuge in the Dhamma "
Dhammam saranam gacchāmi

သံဃာေတာ္ျမတ္အေပါင္းကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္္ပါ၏။
" I take refuge in the Sangha "
Sangham saranam gacchāmi

(၁) ဘယ - ေဘးရန္ကင္းရွင္း ေစပါသည္ ။
(
၂) သႏၱာသ - ေၾကာက္ရြံမႈ ပူေလာင္မႈ မွန္သမွ်ကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္ ။
(
၃) ဒုကၡ - ကိုယ္ဆင္းရဲၿခင္း စိတ္ဆင္းရဲၿခင္းကုိလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္ ။
(
၄) ဒုဂတိ - အပါယ္ေလးဘုံ က်ေရာက္မည္႔ ေဘးကိုလည္း ပယ္ေပ်ာက္ေစပါသည္ ။
(
၅) ပရိကိေလသ - မိမိစိတ္၏ ညစ္ႏြမ္းမႈ မွန္သမွ်ေတြကိုလည္း ပယ္ေပ်ာက္ေစပါသည္ ။ငါးပါးသီလ Five Precepts

(၁) ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
I abstain from killing living things.
(
သူ႔အသက္ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။)
(၂) အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
I abstain from stealing others' properties.
(
သူတစ္ပါး ပစၥည္း ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။)
(၃) ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
Kāmesumicchācāra veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
I abstain from sexual misconduct.
(
သူတစ္ပါး သားမယား ျပစ္မွားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏၊)
(၄) မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
I abstain from lying.
(
လိမ္ညာ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ၏၊)
(၅) သုရာ ေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
I abstain from taking intoxicating drinks and drugs.
(
ေသရည္ အရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။)


တရား အားထုတ္ရန္ က်င့္စဥ္အလကၤာ
1. ဆိတ္ၿငိမ္ရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္၀င္ အစဥ္ရႈပြား။
Approach a quiet place to practise meditation constantly.

2. တင္ပလင္ေခြကာ (ႀကဳံႀကဳံနဲ႕သာ) ထိုင္ေနပါ ကိုယ္မွာ ေျဖာင့္စြာထား။
Sit a cross-legged form (for men ), courtesy form ( for women ) and straighten the body.

3.ဘယ္လက္ေပၚမွာ ညာတင္ပါ ကိုယ္မွာသက္သာထား။
Put the right palm on the left and keep the body comfortable and relaxed.

4. မ်က္စိေမွးကာ မိွတ္ထားပါ စိတ္မွာ တည္ၾကည္ထား။
Close the eyes lightly and keep the mind calm and relax.

5. ႏွာသီး၀ မွာ ထိ-သိ ကာ မွတ္ဥာဏ္ယွဥ္ပြား။
Concentrate with insight on the touch and awareness at the entrance of the nose.

6. ထိ-သိ ဆတ္ဆတ္ အသိကပ္ မျပတ္ရႈကာပြား။
Mediate with mindfulness just at the presence of in-and-out breathing.

7. မၾကမ္း မႏု၊ လယ္လတ္ရႈ႕ သိမႈကပ္ခါထား။
Keep the normally middle way of breathing neither strong nor soft.

8. မျပတ္လုံ႕လ ၀ီရိယ ျပည့္၀စုံညီ ျမတ္ေယာဂီ။
Keep on with a continuous endeavor.

9. မျပတ္သတိ ဥာဏ္ႏွင့္ၾကည့္ ရႈသိေနသည္ျမတ္ေယာဂီ။
Meditate on the Phenomena of mind and body with a constant awareness.

10. မျပတ္ဥာဏ္ယွဥ္ သမဇဥ္ အစဥ္ရႈသည္ ျမတ္ေယာဂီ။
Meditate constantly accompanied with mindful insight.

11. မရႈပြားက ဥာဏ္မရ မဂ္ေ၀းမည္သာ၊
If you are negligent (careless) in meditation, you will be far away from insight knowledge of the path.

12. မဂ္ႏွင့္ေ၀းက ပါယ္ေလး၀ ေရာက္ရလိမ့္ဦးမွာ။
If you are far away from the path, you may fall down again into the four states of woe (Rebirth in hell, as an animal, a ghost, a demon)

13. ရႈ႕ပြားက်င့္ ဥာဏ္ျမင့္က မဂ္ရဖိုလ္ဆိုက္မွာ။
Only when you practise meditation, then can you realize the Path and fruition.

14. မဂၤဖိုတရား ရလိုၿငား ႀကိဳးစားရမည္ ျမတ္ေယာဂီ။
If you really want to attain the path, fruition and Nibbana, you must ardently strive for insight meditation.

15.ႏွာဖ်ားသိကပ္ ဥာဏ္ႏွင့္မွတ္ မျပတ္ရႈ႕ပါ ထိသိကာ။
Concentrate with insight on the touch and awareness at the tip of the nose.

16.ေလ်ာင္း-ထိုင္-ရပ္-သြား သည္ေလးပါး ရႈပြားက်င့္ပါ ၀ိပသနာ။
Meditate on the four postures, lying, sitting, standing and walking.

17. ျမင္ၾကားထိသိ ဥာဏ္ႏွင့္ၾကည့္ သတိကပ္ခါ ရႈ႕မွတ္ပါ။
Be vigilantly mindful of seeing, hearing, touching and knowing.


How is nibbana (nirvana) to be attained?

It is by following the Noble Eight-fold Path which consists of:

Right understanding, sammā-ditthi.
Right thought, sammā-sankappa.
Right speech, sammā-vācā.
Right action, sammā-kammanta.
Right livelihood, sammā-ājiva.
Right effort, sammā-vāyāma.
Right mindfulness, sammā-sati.
Right concentration, sammā-samādhi.

This unique PATH constitutes morality (sila), concentration (samadhi), and wisdom (panna).
The Buddha summarizes His Middle Way in the following verse :-

Sabba pāpassa akaranam
Kusalassa upasampadā
Sacitta pariyodapanam
Etam Buddhāna sāsanam.

To refrain from all evil,
To do what is good,
To purify the mind,

This is the advice of all Buddhas.
Sila is the first stage on this path to nibbāna.

ပါရမီ ( ၁၀ ) ပါး
10 Kinds of the fulfilment of the perfection 

၁ ။ ဒါန ပါရမီ          - Danaparami               = The fulfilment of the perfection of Charity .
ဒါန ပါရမီ= ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ လွဴဒါန္း၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၂ ။ သီလ ပါရမီ       - Silaparami                  = The fulfilment of the perfection of Morality

သီလ ပါရမီ= (၅)ပါး၊ (၈)ပါး၊ (၉)ပါး စသည့္ သီလတို႔ကို ေစာင့္ထိန္း၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။
၃ ။ နိကၡမ ပါရမီ- Nekkhammaparami     = The fulfilment of the perfection of Renunciation .
ေနကၡမၼ ပါရမီ= ေလာကီအာရံု ကာမဂုဏ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။


၄ ။ ပညာ ပါရမီ       - Pannaparami              = The fulfilment of the perfection of Wisdom
ပညာ ပါရမီ= ေလာကီ ေလာကုတၱရာဉာဏ္ပညာ တိုးပြါးေအာင္ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။

၅ ။ ဝီရိယ ပါရမီ     - Viriyaparami                 = The fulfilment of the perfection of Effort .
ဝီရိယ ပါရမီ= ဇြဲလုံ႔လ ၀ီရိယျဖင့္ အျမဲၾကိဳးစား၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။

၆ ။ ခႏီ ၱ ပါရမီ        - Khantiparami                = The fulfilment of the perfection of Patience .
ခႏၱီ ပါရမီ= အရာရာတိုင္းကို သည္းခံ၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။


၇ ။ သစၥာ ပါရမီ     - Saccaparami                = The fulfilment of the perfection of Truthfulness .
သစၥာ ပါရမီ= အျမဲတမ္း မွန္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆို၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။

၈ ။ အဓိ႒ာန္ ပါရမီ  - Adhitthanaparami         = The fulfilment of the perfection of Resolution .
အဓိ႒ာန္ ပါရမီ= စိတ္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း စြဲျမဲခိုင္မာစြာ ျပဳလုပ္၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။


၉ ။ ေမတၱာ ပါရမီ    - Mettaparami                  = The fulfilment of the perfection of Loving-kindness .
ေမတၱာ ပါရမီ= သူတပါးအက်ိဳးကို လိုလား၍ သတၱ၀ါတိုင္းအေပၚ ေမတၱာထားကာ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။

၁၀ ။ ဥေပကၡာ ပါရမီ - Upekkhaparami            = The fulfilment of the perfection of Equanimity .
ဥေပကၡာ ပါရမီ= ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမႈအေပၚ တုန္လႈပ္မႈမရွိဘဲ၊ လစ္လ်ဴရႈ၍ ပါရမီျဖည့္က်င့္ျခင္း။

When the above 10 are multiplied by 3 perfection, there are all together 30.

ေမတၱာ၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
Benefits of Mettā Bhāvanā

(၁) ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ေပ်ာ္ရသည္ Comfortable sleep.

(
၂) ကိုယ္မွာ ေဖာက္ျပန္မႈမရွိဘဲ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရာက ႏိုးရသည္  Waking up comfortably.             

(
၃) အိပ္မက္ေကာင္းေတြကိုပဲ ျမင္မက္ႏုိင္ၿပီး ယုတ္ညံ့ရြံ႕မုန္း ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ အိပ္မက္မ်ား မမက္ပါ Not having bad dreams.

(
၄) လူအေပါင္းက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္     Being loved by all human beings.      

(
၅) မျမင္ရတဲ့ နတ္မ်ားကလည္း ခ်စ္ခင္ၾကသည္ Being loved by Gods.

(
၆) မိဘက သားသမီးကို ေစာင့္ေရွာက္သလို နတ္မ်ားကလည္း ေမတၱာပြားသူကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက သည Protection by Gods.

(
၇) ေမတၱာဘာ၀နာပြားတဲ့သူကို မီး၊ အဆိပ္၊ လက္နက္ေတြရဲ႕ ေဘးရန္ မက်ေရာက္ပါ
Not being subject to danger from fire, poisons and weapons.

(
၈) ေမတၱာဘာ၀နာႏွင့္ေနေလ့ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ စိတ္တည္ၾကည္လြယ္ၿပီး  သမာဓိျဖစ္လြယ္သည္
Mental poise and Calm.( A state of balance or equilibrium; stability and freedom from affectation or embarrassment)

(
၉) မ်က္ႏွာ အၿမဲပဲ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ရွိသည္ Clear and brightness of facial complexion.

(
၁၀) အိပ္ေပ်ာ္သြားသလိုပဲ မေတြမေ၀ မပင္မပန္း ေသလြန္ရသည္ Ability to face death without fear when they die.

(
၁၁) နိဗၺာန္ကို မရေသးေသာ္လည္း ယခုလူ႔ဘ၀စုေတၿပီးေနာက္ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလာသလိုပဲ  ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ျဖစ္ရသည္
The birth in the Brahma world after death

ေမတၱာဘာ၀နာပြားၿပီးေနတဲ့သူဟာ အသက္ရွင္ေနဆဲဘ၀မွာ လူခ်စ္သည္္၊ နတ္ခ်စ္သည္္၊ ႀကံတုိင္းေအာင္ၿပီး ေဆာင္တိုင္းေျမာက္သည္္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းက ဘ၀မွာ ေနဖို႔ေရာ၊ ေသဖို႔ကိုပါ အားကိုးႏိုင္ေလာက္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းျဖစ္ပါသည္္။

ေမတၱာပြားၿပီးေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာ ပတ္၀န္းက်င္ေလာကတစ္ခုလံုးမွာရွိတဲ့ ျမင္ရမျမင္ရသတၱ၀ါအားလံုးရဲ႕အက်ဳိးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ေနသူလည္းျဖစ္တယ္္။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသည္္၊ ေအးျမတယ္၊ နတ္မ်ားလည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္ၾကပါ။

Please click here for
ဩကာသ Okasa ႏွင့္ ေလာကနီတိ Loka Niti  အပိုင္း (၂) Part 2.
TAGS:
Myoma Myint Kywe, Myoma Myint Kywe articles 2014, Karate Myint, Buddhism, Buddha BC 623, Buddha articles 2014, Buddhism booksie, Booksie Myoma Myint Kywe,
ၿမိဳ ႔မ-ျမင့္ၾကြယ္
Metta 2014, About Metta 2014, Metta articles 2014, Metta Is Essential (Metta ist wichtig), มิวม่า มิตร จอย    เมตตา Burmese Buddhism 2014, Burmese Buddhism articles, Theravada Buddhism articles, Theravada Buddhism 2014, Theravada monks 2014, Metta in Theravada Buddhism, Buddha and Metta, Metta meditation 2014 article, What is metta in Buddhism, what is Buddhism 2014, Myint Kywe, Myint Buddhism, Myoma Myint Kywe 2014, Articles of Myoma Myint Kywe, Buddha was born in BC 623, Buddhist philosophy 2014, Buddhism logic,