Pages

အာနာပါန Anapana သမထ Samatha ဝိပႆ နာ Vipassana by- อาจารย์ Myint Kywe


                                                 

အာနာပါန Anapana, သမထ Samatha,
ဝိပႆ     နာ Vipassana

                                   
   Myoma Myint Kywe 
(อาจารย์  มิตร จอย)
အာနာပါနက်င့္စဉ္ သည္ အလြန္ေရွးက်ေသာ တရားက်င့္စဉ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သမထ Samatha (calm and concentration) ဟူသည္ အာရံုေျခာက္ပါး၌ လြင့္ပါးေခ်ာက္ခ်ား၍ ေနေသာစိတ္ကို တစ္ခုတည္းေသာ အာရံု၌ သတိ(Right mindfulness) စြဲျမဲစြာ သက္ဝင္ ေစ၍ စူးစူးစိုက္စိုက္သမာဓိ(Right Concentration) တည္တည္တံ့တံ့ ရႈျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။ အာနာပါန သမထ သည္ ထြက္ေလ၀င္ေလ ကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ရႈရေသာ သတိပဌာန္ကို ေခၚပါသည္။ ထြက္ေလ ၀င္ေလကို သတိနဲ႕ ၀င္၊ သတိနဲ႕ထြက္ေစရမည္။ ထြက္ေလ ၀င္ေလကိုသာ မေမ့တဲ့ သတိေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထြက္တိုင္း ၀င္တိုင္း ထြက္ေလကို လိုက္သိေနပါ၊ ၀င္ေလကို လိုက္သိေနပါ၊ သတိအလုပ္ မေမ့ေစနဲ႔၊ မေမ့ရ ပါ၊ အာနာပါန သညထြက္သက္ ၀င္သက္ဟု အဓိပၸာယ္ရ၏၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာနာပါနရူမွတ္ပြားမ်ားနည္းဆုိသည္မွာ.. ထြက္သက္ ၀င္သက ္(ထြက္ေလ၊ ၀င္ေလ) ကို သတိကပ္၍ ရူမွတ္ပြားမ်ားရေသာ နည္းျဖစ္သည္။

အာနာပါန ရူမွတ္သူသည္ ထြက္ေလ ၀င္ေလတုိးထိရာ ႏွာသီးဖ်ားကို သတိစုိက္၍ ထြက္လွ်င္ ထြက္ေလ၊ ၀င္လွ်င္ ၀င္ေလဟု အဖန္ဖန္ ႏွလံုးသြင္းရူမွတ္ရမည္။ ဤအေျခခံ ရူမွတ္သည့္အဆင့္တြင္ အသက္ကို ရွဴသြင္း ရွဴထုတ္တုိင္း ရွဴသြင္း ရွဴထုတ္မွန္းသိေအာင္ သတိထားရမည္၊ ထုိ႔ျပင္ ထြက္ေလ ၀င္ေလကို ႏွာသီးဖ်ားတြင္ သတိကပ္ရူမွတ္ရမည္။ ထြက္ေလ ၀င္ေလေနာက္သို႔ စိတ္ကလုိက္ပါျပီး မရွဴမွတ္ရ၊ ႏွာသီးဖ်ား၌ သတိကပ္ထားျပီး ၀င္တုိင္း ထြက္တုိင္း သိသိေနရပါမည္၊ ထြက္ေလ ၀င္ေလ ႏွာသီးဖ်ား၌ တုိးေန ထိေနသည္ကို သိရမည္၊ သတိေကာင္းေလ ပုိ၍ ထင္ရွားလာေလ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ႏွာသီးဖ်ား၌ စိတ္စိုက္ထားျပီး ထြက္ေလ ၀င္ေလ ကို ထြက္လွ်င္ ထြက္မွန္းသိ၊ ၀င္လွ်င္ ၀င္မွန္းသိေနေအာင္ ရူမွတ္ရမည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤအေျခခံရူမွတ္ျခင္းသည္ သတိကို ဦးစားေပးထူေထာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

အာနာပါနရူမွတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးမ်ား
အာနာပါနကို ရူမွတ္ပြားမ်ားသူသည္ -
(
၁) စိတ္ျငိမ္သက္ ေအးခ်မ္းျခင္း၊
(
၂) မွန္ကန္စြာ ေတြးေခၚၾကံစည္ႏုိင္ျခင္း၊
(
၃) ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း၊
(
၄) စတုကၠနည္းအရ ရူပါ၀စရစ်ာန္ ၄-ပါးကို ရႏုိင္ျခင္း၊
(
၅) သတိပ႒ာန္(၄)ပါး၊ ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊
(
၆) ဘ၀၏ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္ ၀င္သက္ကို သိျခင္း၊
(
၇) မိမိ၏ အသက္အပိုင္းအျခားကို သိျခင္း၊
(
၈) မဂ္ဖုိလ္၏ အေျခခံကိုရရွိျခင္း၊
အစရွိေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္ ခံစားရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဝိပႆ      နာ အလုပ္သည္ မဂ္ခ်မ္းသာ၊ ဖုိလ္ခ်မ္းသာေတြရရွိေပါသည္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိရေစ ပါသည္။ ကိေလသာမ်ားစင္ၾကယ္ျပီး ေနာက္ဆုံး နိဗၺာန္ထိတက္လွမ္းနုိင္ပါသည္။ ဒါန- သီလ- သမထ ကုသုိလ္မ်ား က အေထာက္အပ့ံေပးနုိင္ရုံသာ ေပးနုိင္ပါသည္။ နိဗၺာန္ကုိတုိက္ရုိက္မေရာက္နုိင္ပါ။ နိဗၺာန္သြားရာလမ္း ေၾကာင္းမွာလည္း ဒါန သီလ သမထ ကုသုိလ္မ်ားရွိရပါသည္။

ဒါန- သီလ- သမထ သည္ နိဗၺာန္ကုိတုိက္ရုိက္ မေရာက္နုိင္ပါ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ရေအာင္ အေထာက္အပံ့ေလာက္ေတာ့ေပးနုိင္ပါသည္။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေစနုိင္ေသာ ကုသုိလ္သည္ ဝိပႆ     နာ ကုသုိလ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ စတဲ့ ကိေလသာေတြစင္ၾကယ္ေပါသည္။ ဝိပႆ     နာ အလုပ္သည္ စိတ္ဆင္းရဲမွဳမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ေစျခင္း။ ကုိယ္ဆင္းရဲမွဳမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ေစျခင္း။ မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္မ်ားကုိရရွိေစျခင္း။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳနုိင္ျခင္း။ ကိေလသာစင္ေစျခင္း။ အက်ဳိးတရား မ်ား ရနုိင္ပါသည္။ သမထ ႏွင့္ ဝိပႆ      နာ သည္ Two-In-One အစုံလိုက္ ထူေထာင္ရေသာ တရားႏွစ္ပါးျဖစ္သည္။

ဝိပႆ      နာ Vipassana ဆိုသည္မွာ အရွိကိုအရွိအတိုင္း မွန္ကန္စြာသိျမင္ျခင္း၊ အထူးရႈမွတ္ျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ရရွိသည္။ တရားရႈမွတ္ျခင္းသည္ အရာအားလံုးကို ထိန္းခ်ုပ္ေလ့က်င့္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သူသည္ သိစိတ္ပ်ံ့လြင့္စိတ္ ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး စိတ္အနားေပးျခင္း (သို့မဟုတ္ ) အထူးရႈမွတ္ျခင္း  (သို့မဟုတ္ ) သိမွတ္ေနျခင္း၏ အနက္ရွိုင္းဆံုးေသာအဆင့္ သို့ ေရာက္ရွိရန္ ျကိုးပမ္း အားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သည္ (ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ဘီစီ ၅၈၈) လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း၂၆၀၂  ေက်ာ္ မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃) ခု ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန့တြင္ စတင္ ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃) ခု ဝါဆို လျပည့္ စေနေန့ ဘီစီ(၅၈၈) မွာ ဓမၼရတနာ စတင္ခဲ့သည္။ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ ဘီစီ (၅၈၈) တြင္ သံဃာရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဝိပႆ      နာ နွင့္ ဝိပႆ      နာက်င့္စဉ္ကို ဘီစီ (၅၈၈) လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း၂၆၀၂ -ေက်ာ္တြင္ပထမဆံုးေသာ စတင္ေတြ့ရွိက်င့္ျကံအားထုတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္နွင့္ (၄၅) နွစ္ေနျပီး မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု ကဆုန္လျပည့္ ေန့ ဘီစီ ၅၄၃ မွာ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶအျဖစ္ (ဘီစီ ၅၈၈ - ဘီစီ ၅၄၃ ) ၄၅ နွစ္အတြင္း တာဝန္ျကီး ၂ ရပ္ကို တစ္ေန့လွ်င္ ၂၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ခန့္မွ် ေနမအား ညမနား လူသား, သတၱဝါတို့၏ ေကာင္းက်ိုးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

သမထ Samatha နွင့္ ဝိပႆ      နာ Vipassana တရားရႈမွတ္က်င့္ ျကံအားထုတ္ျခင္းသည္ ထင္ရွားသည္။ သမထ Samatha နွင့္ ဝိပႆ     နာ Vipassana နွစ္မ်ိုးစလံုးသည္ ဉာဏ္အလင္းရရွိရန္အတြက္လိုအပ္သည္။ သမထ တြင္အမွတ္တစ္ခုတည္းအာရံုစိုက္ျကည့္ျခင္း စိတ္တည္ျငိမ္မႈစြမ္းရည္ကိုတိုး တက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေလ့က်င့္အားထုတ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဝိပႆ     နာ သည္ ပကတိသဘာဝအမွန္မ်ားကိုရႈျမင္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းနွင့္ ပညာတို့ တိုးတက္ ဖြံ့ျဖိုး လာေစရန္ျဖစ္သည္။ (Vipassana in the Buddhism means insight into the true nature of reality, namely as the Three marks of existence: impermanence, suffering or unsatisfactoriness, and the realisation of non-self)
  
ဝိပႆ     နာ အက်ိဳးၾကီးမားပံု
ျမတ္ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္မြန္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေနစဥ္အခါ၌ ေက်ာင္းဒါယကာၾကီး အနာထပိဏ္ သူေဌးအား အလွဴဒါနနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝလာမသုတ္ တရားေတာ္ကို မိန္.ေတာ္မူသည္။

၁။ ေဝလာမသုတ္တရားေတာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကား ေရွးအခါက ေဝလာမ အမည္ရွိ ပုဏၰားသူေဌးၾကီးသည္ မဟာဒါနအလွဴတာ္ကို ေပးလွူ၏။ ယင္းအလွဴ၌ ေငြဒဂၤါး အျပည့္ပါေသာ ေရႊခြက္ၾကီး ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေရႊဒဂၤါး အျပည့္ပါေသာ ေငြခြက္ၾကီးေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ စသည္ျဖင့္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ရတနာ ခုနွစ္ပါး ဆင္ျမင္းကြ်ဲႏြား၊ အဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းအစံုေပါင္း မ်ားစြာကို ေပးလွဴသည္။ အလွဴေတာ္ၾကီးသည္ကား ျမစ္ေရအလ်င္ၾကီး တရေဟာစီးသကဲ့သို. အၾကီးအက်ယ္လွဴျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
၂။ သာသနာပ အခါ၌ ဤမွ်ၾကီးက်ယ္ေသာ ေဝလာမပုဏၰား၏ မဟာအလွဴေတာ္ၾကီးသည္ သာသနာေတာ္တြင္း၌ အယူသီလနွင့္ျပည့္စံုေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္တစ္ေယာက္အား ထမင္းတစ္ထပ္ ေပးလွဴ ရသေလာက္ အက်ိဳးမၾကီးေခ်။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္ တစ္ေယာက္အား ထမင္းတစ္ထပ္ ေပးလွဴ ရသည္က အက်ိဳးပို၍ ၾကီးမားသည္။
၃။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္တစ္ရာကို ေကြ်းေမြးေပးလွဴ ရသည္ထက္ ေသာတာပန္တစ္ေယာက္အား ေပးလွဴ ရသည္က အက်ိဳးပို၍ ၾကီးမားသည္။
၄။ ေသာတာပန္တစ္ရာကို ေပးလွဴ ရသည္ထက္ သကဒါဂါမ္ တစ္ေယာက္အား ေပးလွဴ ရသည္က အက်ိဳးပို၍ ၾကီးမားသည္။
၅။ သကဒါဂါမ္တစ္ရာကို ေပးလွဴ ရသည္ထက္ အနာဂါမ္ တစ္ေယာက္ကို ေပးလွဴ ရသည္က ပို၍ အက်ိဳး ၾကီးမားသည္။
၆။ အနာဂါမ္တစ္ရာကို ေပးလွဴ ရသည္ထက္ ရဟ ႏၱာတစ္ပါးကို ေပးလွဴ ရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။
၇။ ရဟ ႏၱာတစ္ရာကို ေပးလွဴ ရသည္ထက္ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကို ေပးလွဴ ရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။
၈။ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ရာကို ေပးလွဴ ရသည္ထက္ သဗၺညဳဘုရားတစ္ဆူကို ေပးလွဴရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။
၉။ ဘုရားရွင္အားေပးလွဴ ရသည္ထက္ သံဃိကေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။
၁၀။ ထို.ထက္ မိမိကုိယ္တိုင္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ျခင္းက ပို၍အက်ိဳးၾကီး၏။
၁၁။ ထို.ထက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမား၏။
၁၂။ ထို.ထက္ ေမတၱာဘာဝနာကို နံ.သာတစ္ခါ႐ွူမွ် ပြားျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီး၏။
၁၃။ ထို.ထက္ အနိစၥဝိပႆနာ ဘာဝနာကို နို.တစ္ညွစ္မွ် ပြားျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမား၏။ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူေပသည္။

ယင္းတရားအားလံုးကို ျခံဳ၍ သံုးသပ္လိုက္ေသာအခါ
(
၁) မွ(၉) အထိသည္ ဒါန ကုသိုလ္တရားမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊
(
၂) မွ(၁၁) အထိသည္သီလ ကုသိုလ္တရားမ်ိဳး ျဖစ္သည္၊
(
၁၂) မွာ သမထဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ိဳး ျဖစ္၍ (၁၃) မွာ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

သို.ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေဝလာမသုတ္ေတာ္ျဖင့္ …. ဒါနကုသိုလ္ထက္ သီလကုသိုလ္မ်ိဳးက ျမတ္သည္၊ သီလကုသိုလ္မ်ိဳးထက္ သမထ-ဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ိဳးက ျမတ္သည္၊ သမထ ဘာဝနာကုသိုလ္မ်ိဳးထက္ ဝိပႆနာဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ိဳးက ျမတ္သည္ ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေတာ္ မူေၾကာင္းကုိ သိရွိရေပသည္။ ဤသည္ကို သိရွိျခင္းျဖင့္ ဝိပႆ နာ ဘာဝနာသည္ မည္မွ် အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမားသည္ကို နွိုင္းယွဥ္ သိရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
(ေက်ာ္နႏၵေအာင္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဝိပႆ     နာရွုနည္းမ်ား ပထမတြဲမွ ေကာက္နုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

အာနာပါန Anapanasati သည္ သမထက်င့္စဉ္ ၏  အစ တာထြက္ဟု ေျပာနိုင္ေသာ္လည္း အဆင့္အမ်ိုး မ်ိုးကိုျဖတ္သန္းသြားျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝိပႆ     နာက်င့္စဉ္သို့ ေရာက္ ရွိအဆံုးသတ္သြားသည္။

ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဝိပႆ     နာ က်င့္စဉ္ကို ဘီစီ ၅၈၈ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း၂၆၀၂ -ေက်ာ္တြင ္ပထမဆံုးေသာ စတင္ေတြ့ရွိက်င့္ျကံအားထုတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မိမိ၏ခနၶာကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ မတင့္တယ္ေသာ စိတ္တို့ကို ျဖူစင္ေစေသာ က်င့္စဉ္ျဖစ္သည္ ။ မိမိ၏ ခနၶာကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ မတင့္တယ္ေသာ စိတ္တို့ကို ျဖူစင္ေစေသာ က်င့္စဉ္ျဖစ္သည္ ။ ျပန့္လြင့္ေနေသာစိတ္ကို စုစည္းနိုင္ရန္အတြက္ ပံုမွန္အတိုင္း အသက္ရႈမႈကို အာရံုစူးစိုက္ျပီး စတင္ရႈမွတ္ေလ့က်င့္မႈ ျပုလုပ္ျကရသည္။

စိတ္သည္ တည္ျကည္စူးရွမႈရွိျပီး ခနၶာကိုယ္ကို အာရံုစူးစိုက္၍ ရႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ ရုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ခဏမစဲ မရပ္မနား ေျပာင္းလဲေနျကေသာတရား၊ စျကာဝ႒ဌာတစ္ခုလံုး၏ သဘာဝဓမၼ အမွန္တရားကို ေတြ့ရွိလာေသာအခါ မျမဲျခင္း သဘာဝ ( အနိစၥ impermanent (anicca)၊ ဆင္းရဲျခင္း( ဒုကၡ suffering (dukkha) နွင့္ အစိုး မရေသာ( အနတၱ Egolessness /not-self (anatta) သေဘာ သဘာဝ အမွန္တို့ကို သိရွိျကသည္။ ဤကဲ့သို့ အမွန္တရား ဓမၼလကၡဏာကို ကိုယ္တိုင္ကိုျက တိုက္ရိုက္သိလာေသာအခါ စိတ္အတြင္း၌ မတင့္တယ္ မစင္ျကယ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ စိတ္ကို ျဖူစင္မႈ ျဖစ္ေစေသာ တရားက်င့္စဉ္ျဖစ္သည္။

ဝိပႆ     နာက်င့္စဉ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ စိတ္၏ အထြဋ္အထိပ္သို့ေရာက္ျပီး၊ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ပညာ-ဉာဏ္စဉ္အဆံုးတိုင္ ေပါက္ေရာက္ေစရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ဉာဏ္စဉ္ ၁၆ ပါး ရွိသည္။ ျကိုးစားျပီး ဆက္လက္က်င့္ျကံအားထုတ္ပါလွ်င္ အားထုတ္သူ၏ ေန့စဉ္ဆင္းရဲ ပင္ပန္းမႈမ်ားမွ သက္သာေစျပီး ယခင္အက်င့္ေဟာင္းပံုစံမ်ား၏ တည္ျငိမ္မႈမရွိေသာ တုန့္ျပန္မႈမ်ားတို့ျဖင့္ နွစ္သက္သာယာဖြယ္၊ မနွစ္သက္သာယာဖြယ္ ကိစၥမ်ား ျကံုရေသာအခါ စိတ္ထဲတြင္ ထံုးဖြဲ့ခ်ည္ေနွာင္မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ အစိုင္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းတို့မွ ေျဖေလ်ာ့ျပီးလွ်င္ ခ်မ္းသာမႈမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဝိပႆ     နာက်င့္စဉ္ သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာက သင္ျကားေပးခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတြက္သာ မဟုတ္ပဲ လူအားလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာက်င့္စဉ္ ျဖစ္သည္။ စျကာဝဌာ ရွိ အားလံုးေသာလူတို့အတြက္ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ နည္းလမ္း သာျဖစ္သည္။

ေဝဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က သီလ ေဆာက္တည္ၿပီးလွ်င္  ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ၾက၊ ျဖည့္လို႔ ျပည့္စံုၿပီ ဆိုလွ်င္ မိမိစိတ္အလို ေတာင့္တတဲ့အတိုင္း ၿပီးမယ္၊ ယခုလည္း ခ်မ္းသာမယ္၊ ေနာင္လည္း ခ်မ္းသာမယ္။ ပစၥဳပၸန္ ခ်မ္းသာ၊ သံသရာ ခ်မ္းသာ ၂-ျဖာကို ေပးစြမ္းႏိုင္တာဟာ ဘုရားရွင္ အဆံုးအမေတာ္က လြဲလို႔ တျခားမရွိဘူး။ ဘုရားရွင္ အဆံုးအမဆိုတာ ပိဋက ၃-ပံုပဲ၊ ပိဋက ၃-ပံု ဆိုတာ အလြန္ က်ယ္ဝန္းတယ္။ ပိဋက ၃-ပံုကို အဆီ ထုတ္ပါလွ်င္ ေဗာဓိပကၡိယ ၃၇-ပါးရတယ္၊ ေဗာဓိပကၡယ တရား ၃၇-ပါးကို အဆီ ထုတ္လွ်င္ မဂၢင္ရွစ္ပါးရတယ္။ မဂၢင္ ရွစ္ပါးကို အဆီထုတ္လွ်င္ သိကၡာ သံုးပါးရတယ္။ သိကၡာ သံုးပါးဆိုတာ အဓိသီလ၊ အဓိစိတၱ၊ အဓိပညာ ပါပဲ။သိကၡာသံုးပါးကို အဆီထုတ္လွ်င္ ဧေကာ ဓေမၼာတစ္ခု ရတယ္။ ရုပ္ေပၚ နာမ္ေပၚမွာ ေနၿပီး ယခုလို ေဆာင္ထားေတာ့ (ရွဳမွတ္ေနေတာ့) ကာယကံ ေသာင္းက်န္းမႈ၊ ဝစီကံ ေသာင္းက်န္းမႈ မရွိဘူး။ ဒါ အဓိသီလလို႔ ေခၚတယ္။ အဓိသီလ အားေကာင္းလွ်င္ စိတ္ေတြ ေသာင္းက်န္းမႈ မရွိဘဲ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားၿပီး တည္ေနေတာ့တယ္။ အဲဒါ အဓိစိတလို႔ ေခၚတယ္။ အဓိစိတၱ (သမာဓိ) အားေကာင္းလို႔ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ဘယ္လူ၊ ဘယ္နတ္၊ ဘယ္ျဗဟၼာမွ ဖန္တီးလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ လွ်ပ္တစ္ျပတ္အတြင္း ကုေဋတစ္သိန္း ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနတယ္။ ရုပ္ကို နာမ္က သိေနလွ်င္ ျဖစ္ပ်က္ကို သိေတာ့တာပဲ၊ ျဖစ္ပ်က္ကို သိတာ အဓိပညာလို႔ ေခၚတယ္။
အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ႏွာဖ်ား ႏွာဝတြင္ ထြက္ေလ ဝင္ေလ ႏွစ္ရပ္ဟာ အျမဲ တိုက္ဝင္၊ တိုက္ထြက္ ေနတယ္။ ႏွာဖ်ား ႏွာဝ မွာ ကာယပသာဒ အၾကည္က အထိခံ၊ ထြက္ေလ ဝင္ေလျဖစ္တဲ့ ေလႏွစ္ရပ္ ဝါေယာ ေဖာ႒ဗၺက ထိတယ္၊ ထိုအထိခံနဲ႔ ထိတာက ရုပ္၊ သိတာက နာမ္ ဆိုေတာ့ ဒကာၾကီး၊ ဒကာမၾကီးတို႔ သူမ်ား ေမးမေနနဲ႔၊ ကိုယ့္ႏွာဝကို ဉာဏ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္၊ ဝင္ေတာ့ ထိဝင္မယ္၊ ထြက္ေတာ့လည္း ထိထြက္မယ္။ ထိတာကို သိလွ်င္ သိေနလွ်င္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ျဖစ္ခြင့္ မရလို႔ ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး ၿငိမ္းတယ္၊ ၿငိမ္းေတာ့ ေအးတယ္။ မထိခင္ကလည္း သိလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ ထိၿပီး ျပန္ေတာ့လည္း သိလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ ထိတုန္းကိုသာ သိျဖစ္တယ္၊ အဲဒါကို ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္လို႔ ဆိုတယ္။အဲသလို တစ္ထိတည္း(ထဲ) ထိေနတာကို တစ္ဆက္တည္း(ထဲ) သိေနေအာင္ ေဆာင္ၾကဗ်။ တစ္ရက္ ၂၄-နာရီ တစ္စပ္ေလာက္ ရလွ်င္ အလြန္ သိသာပါတယ္။ အဲသလို ထိတာကို မသိမွတ္ ႏိုင္ရင္ လွ်ပ္တစ္ျပတ္ အတြင္းတြင္ပဲ ကုေဋတစ္သိန္း ေၾကြးတင္ သြားေရာဗ်။ ထိတာကို သိေနလွ်င္ ရုပ္ႏွင့္ နာမ္သာ ရွိပါကလားလို႔ သိလိမ့္မယ္။

ရုပ္နာမ္ မွ တစ္ပါး ငါ၊ သူတစ္ပါး၊ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ မရွိဘူးဆိုတာ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ အမွန္ပါလားလို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သိလိမ့္မယ္။ သူမ်ားကို ေမးေနဖို႔ မလိုပါဘူး၊ ႏွာဝမွာ ေလထိတာကို သိေနလွ်င္ ထိုအခ်ိန္မွာ အတၱဆိုတဲ့ ကိုယ္မရွိဘူး။ထို သိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္တယ္၊ သမၼာဒိ႒ိ ျဖစ္တယ္။ ထိတာကို သိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရုပ္ နာမ္ မွတစ္ပါး ဘာမွ် မရွိပါကလားလို႔ သိတာကို နာမ္ရုပ္ ပိုင္းျခားၿပီး သိလို႔ နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္လို႔ ေခၚတယ္။ တစ္ထိတည္း(ထဲ) ထိ၊ တစ္သိတည္း(ထဲ) သိေနလွ်င္ အတၱစင္၍ ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္တဲ့ အက်ိဳးရတယ္၊ ဒါဟာ တဒဂၤပဟာန္ ခဏ အခ်ိန္ေလးမွာ ရတဲ့ အက်ိဳး၊ နည္းတယ္လို႔ မမွတ္ၾကနဲ႔။ ကမၼ႒ာန္း ထိုင္ရတာမ်ား ဘာမွလည္း မေတြ႔ေပါင္၊ ဘာမွလည္း မရေပါင္လို႔မ်ား မမွတ္လိုက္ၾက ပါနဲ႔။ ဘုရား သာသနာနဲ႔ ၾကံဳၾကိဳက္တဲ့ အခါမွာ ဒီလို အက်ိဳးထူးမ်ား ရႏိုင္တယ္။ စားဖို႔ ေသာက္ဖို႔ အသာထားၿပီး အထူး ၾကိဳးစားၾက
သီလ ကို ျပည့္စံုေအာင္ေစတိယဂၤဏဝတ္၊ ေဗာဓိယဂၤဏဝတ္၊ ဆရာသမား မိဘဝတ္၊ သားမယားဝတ္ ဒါေတြ လုပ္ရတာက စရဏ ကုသိုလ္ သီလဘက္ကဗ်။ ဒါေတြ လုပ္ရင္းနဲ႔ ေဆာင္လို႔၊ ရွဳမွတ္လို႔ေကာ မရဘူးလား။ ဒီဝတ္ေတြ မျဖည့္ဘဲနဲ႔ သီလ ျပည့္စံုပါ့မလား၊ သီလ မျပည့္စံုရင္ လိုလား ေတာင့္တတဲ့ ခ်မ္းသာေကာ ရပါ့မလားဗ်ာ။ ခ်မ္းသာမႈ မရွိရင္ သမာဓိ မရဘူး၊ သမာဓိ မရေတာ့ ပညာလည္း မရႏိုင္ဘူးဗ်”…. လို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ ။

ဉာဏ္စဉ္ ၁၆ ပါး (The Sixteen Stages of Insight)
 (၁) နာမ ရူပ ပရိေစၦဒဉာဏ္ (ခြဲျခား) -ဘံုသံုးပါး၌ ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာဉာဏ္၊ Namarupa Pariccheda Nana (Knowledge to distinguish mental and physical states)
(၂) ပစၥယ ပရိဂၢဟဉာဏ္ (သိမ္းဆည္း)-ရုပ္နာမ္နွစ္ပါး၏ ျဖစ္ေျကာင္းတရားကို သိမ္းဆည္းေသာဉာဏ္၊ Paccaya Pariggaha Nana (Knowledge of the cause-and-effect relationship between mental and physical states)
(၃) သမၼသနဉာဏ္ (လကၡဏာ) ျဖစ္ပ်က္ျမင္သံုးသပ္၍ရႈ- ခနၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးအား အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာ သံုးပါးျဖင့္ သံုးသပ္၍ရႈေသာဉာဏ္။ Sammasana Nana (Knowledge of mental and physical processes as impermanent, unsatisfactory and non self)
(၄) ဥဒယဗၺယဉာဏ္ (ျဖစ္ပ်က္) ရုပ္နာမ္နွစ္ပါး ခနၶာငါးပါးတို့၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကိုအဖန္တလဲလဲရႈေသာဉာဏ္။ Udayabbaya Nana (Knowledge of arising and passing away)
(၅) ဘဂၤဉာဏ္ (ပ်က္) ခနၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးတို့၏ ပ်က္ျခင္းကိုသာ အဖန္တလဲလဲ ရႈေသာဉာဏ္။ Bhanga Nana (Knowledge of the dissolution of formations)
(၆) ဘယ ဉာဏ္ (ေျကာက္) ခနၶာငါးပါးရုပ္နာမ္နွစ္ပါးကို ေျကာက္မက္ဖြယ္ေဘးျကီးဟု အဖန္တလဲလဲ ရႈေသာဉာဏ္။ Bhaya Nana (Knowledge of the fearful nature of mental and physical states)
(၇) အာဒီနဝဉာဏ္ (အျပစ္ရွာ) ျဖစ္ပ်က္မုန္း- ခနၶာငါးပါးရုပ္နာမ္နွစ္ပါးတို့အား အျပစ္အားျဖင့္ ရႈေသာဉာဏ္။ Adinava Nana (Knowledge of mental and physical states as unsatisfactory)
(၈) နိဗၺိဒါဉာဏ္ (ျငီးေငြ့) ခနၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးတို့၌ ျငီးေငြ့ေသာအစြမ္းအားျဖင့္ ရႈေသာဉာဏ္။ Nibbida Nana (Knowledge of disenchantment)
(၉) မုစၥိတုကမ်တာဉာဏ္ (လြတ္) ခနၶာငါးပါးတို့မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ ရႈေသာဉာဏ္။ Muncitukamayata Nana (Knowledge of the desire to abandon the worldly state)
(၁၀) ပဋိသခၤါဉာဏ္ (အဖန္တလဲလဲ) ခနၶာငါးပါးတို့အား သိမ္းဆည္းျခင္းအစြမ္းျဖင့္ အဖန္တလဲလဲ ရႈေသာဉာဏ္။ Patisankha Nana (Knowledge which investigates the path to deliverance and instills a decision to practice further)
(၁၁) သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္ (ဥေပကၡာ) ခနၶာငါးပါးတို့၌ ေျကာက္ျခင္း နွစ္သက္ျခင္းနွင့္ လ်စ္လ်ူရႈေသာဉာဏ္။ Sankharupekha Nana (Knowledge which regards mental and physical states with equanimity)
(၁၂) အနုေလာမ ဉာဏ္ (ေလ်ာ္) - လကၡဏာသံုးပါးကို ရႈသည္၏အျဖစ္ျဖင့္ မဂ္အားေလ်ာ္စြာရေသာ သတိပ႒ဌာန္စေသာ ေဗာဓိပကၡိယ တရား (၃၇) ပါးတို့အားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာဉာဏ္။ Anuloma Nana (Knowledge which conforms to the Four Noble Truths)

အရိယာဉာဏ္ ၄ ပါး
(၁၃) ေဂါျတဘူဉာဏ္ (လွြဲ) -ပုထုဇဉ္အနြယ္ကို ျဖတ္၍ အရိယာအနြယ္ကို ျဖစ္ေစေသာဉာဏ္၊ Gotrabhu Nana (Knowledge of deliverance from the worldly condition)
(၁၄) ေသာတပတၱိ မဂ္ဉာဏ္ (ဆိုက္) -နိဗၺာန္ကို သိျမင္ေသာ မဂ္ဉာဏ္၊ Magga Nana (Knowledge by which defilements are abandoned and are overcome by destruction)
(၁၅) ေသာတပတၱိ ဖိုလ္ဉာဏ္ (ခံစား)- နိဗၺာန္ကို ခံစားသိျမင္ေသာ ဖိုလ္ဉာဏ္၊ Phala Nana (Knowledge which realizes the fruit of the path and has nibbana as object)
(၁၆) ပစၥေဝကဉာဏ္ (သံုးသပ္) ရခဲ့ျပီး တရားတို့ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေသာဉာဏ္။ Paccavekkhana Nana (Knowledge which reviews the defilements still remaining)  အသခၤၱဓါတ္၊ နိဗၺာနဓါတ္၊ နိဗၺာန္ -အရႈခံမွန္ရမည္။ ရႈဉာဏ္မွန္ရမည္။

http://satekuupuyar.blogspot.com/2012/08/blog-post_7845.html
http://kopaelay.blogspot.com/2012/06/blog-post_6845.html#.VJ8pRv_sAA
http://www.chanmyay.org/samatha_vipassana.htm