Pages

How to live in peace and harmony! (วิธีที่จะอยู่ในความสงบและความสามัคคี!) by- Myoma Myint Kywe ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္


 How to live in peace and harmony!
(วิธีที่จะอยู่ในความสงบและความสามัคคี!)
Researched by- Myoma Myint Kywe
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္
Love (metta) is patient.
Love (metta) is forever.
Love (metta) is forgiveness.
Love (metta) is kind.
Love (metta) has no hate.
Love (metta) has no caste system.
Love (metta) has no skin color.
It does not jealous.
It does not anger.

ความรัก (เมตตา) เป็นผู้ป่วย
ความรัก (เมตตา) เป็นตลอดไป
ความรัก (เมตตา) เป็นการให้อภัย
ความรัก (เมตตา) เป็นชนิด
ความรัก (เมตตา) ไม่มีความเกลียดชัง
ความรัก (เมตตา) ไม่มีระบบวรรณะ
ความรัก (เมตตา) มีสีผิวไม่
มันไม่ได้อิจฉา
มันไม่ได้โกรธ

The three root sufferings, called the three poisons, are (1) greed, (2) anger, and (3) delusion.
Everybody must abstain from self liberates the heart from greed hatred and delusion and opens the mind to wisdom and the heart to kindness and compassion.

สามความทุกข์รากที่เรียกว่าสามสารพิษจะถูก (1) ความโลภ (2) ความโกรธและ (3) ความเข้าใจผิด
ทุกคนต้องละเว้นจากการปล่อยหัวใจตัวเองจากความเกลียดชังความโลภและความหลงผิดและเปิดใจให้ปัญญาและหัวใจเพื่อความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ

"ไม่ต้องอาศัยอยู่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ฝันของอนาคตมีสมาธิจิตใจในขณะปัจจุบัน."
 -พระพุทธรูป

We need to offer forgiveness if we do harm. We need to take that most challenging step to begin the process of recovery, the process of reconciliation. When we offer forgiveness the person who has been hurt has the opportunity to begin the process of returning to love. We need to accept the offer as soon as possible and work towards repairing the relationship. We often need to forgive ourselves. This can be quite difficult. We need to learn to accept our own forgiveness and move on, just as we do when accepting forgiveness from others or when we offer others forgiveness.

เราจำเป็นต้องมีการให้อภัยถ้าเราทำอันตราย
เราต้องใช้เวลาที่ขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดในการเริ่มต้นกระบวนการของการกู้คืนกระบวนการของการปรองดอง
เมื่อเรามีการให้อภัยคนที่ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกระบวนการที่จะกลับไปรัก
เราต้องยอมรับข้อเสนอให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และทำงานต่อการซ่อมแซมความสัมพันธ์
เรามักจะต้องยกโทษให้ตัวเอง
นี้อาจจะค่อนข้างยาก
เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการให้อภัยของเราเองและเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับที่เราทำเมื่อรับการให้อภัยจากคนอื่น หรือเมื่อเราให้คนอื่นให้อภัย

To let bygones be bygones means to forgive another person and have them forgive you for whatever hurts you may have caused each other. Then, allow the unpleasant things that have happened in the past to be forgotten. (Let bygones be bygones: Forgive someone for something he (or) she did in the past and something that you say in order to tell someone to forget about unpleasant things/ bad-things that have happened in the past).

ไปแล้วก็แล้วกันไปหมายถึงการที่จะให้อภัยผู้อื่นและมีพวกเขายกโทษให้คุณสำหรับสิ่งที่คุณเจ็บอาจจะทำให้คนอื่น ๆจากนั้นให้สิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจที่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาที่จะลืม (แล้วก็แล้วกันไป: ยกโทษให้แก่ใครบางคนสำหรับสิ่งที่เขา (หรือ) ที่เธอทำในอดีตและสิ่งที่คุณพูดเพื่อที่จะบอกใครบางคนจะลืมเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจ / ไม่ดีสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา)

The Buddha teachings are all about understanding that the source of all love and wisdom is within our self. Almost people claim that Buddhism is the most peaceful religion in the world. Some Many scientists say that Buddhism is more scientific than modern science. So Buddhism is the most scientific religion in the world.

คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ว่าแหล่งที่มาของความรักและภูมิปัญญาทั้งหมดที่อยู่ภายในของเราเอง เกือบคนอ้างว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สงบสุขมากที่สุดในโลก นักวิทยาศาสตร์บางคนหลายคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ดังนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดในโลก

Like science, Buddhism is based on verifiable cause-and-effect relationships. The famous Kalama Sutta of Buddhism states that one cannot believe fully in "what one is taught, tradition, hearsay, scripture, logic, inference, appearance, agreement with established opinion, the seeming competence of a teacher, or even in one's own teacher". Buddha said that “you must not believe anything which you cannot test yourself.” Buddhism challenges everything, including logic, Science. Then Buddhism is neither pessimistic nor optimistic but a realistic religion.

เช่นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลที่สามารถตรวจสอบได้ที่มีชื่อเสียงกาลามะซูตของพุทธศาสนากล่าวว่าหนึ่งไม่สามารถเชื่ออย่างเต็มที่ใน "สิ่งหนึ่งคือการสอนประเพณีคำบอกเล่าคัมภีร์ตรรกะการอนุมานลักษณะข้อตกลงด้วยกับความเห็นที่ยอมรับความสามารถตามที่เห็นของครูหรือแม้กระทั่งในครูของตัวเอง" . พระพุทธเจ้ากล่าวว่า "คุณต้องไม่เชื่อว่าอะไรที่คุณไม่สามารถทดสอบด้วยตัวเอง." พุทธศาสนากับความท้าทายทุกอย่างรวมถึงตรรกะวิทยาศาสตร์ แล้วพุทธศาสนาจะไม่ในแง่ร้ายหรือแง่ดี แต่ศาสนาจริง

According to the Buddha teachings, our thoughts determine who we are. If a man can control his mind he can find the way to Enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him”.

"Do not dwell in the past; do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment."
                                                                                -Buddha-

ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวกำหนดความคิดของเราว่าเราเป็นใคร ถ้าผู้ใดสามารถควบคุมความคิดของเขาที่เขาจะสามารถหาวิธีที่จะตรัสรู้และภูมิปัญญาและอาศัยอำนาจตามธรรมชาติที่จะมาหาเขา "

"
ไม่ต้องอาศัยอยู่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ฝันของอนาคตมีสมาธิจิตใจในขณะปัจจุบัน."
                                                                                 -พระพุทธรูป

Once we have the ability to forgive others, or forgive ourselves, we are on the way to once again exist in that reality of love.

เมื่อเรามีความสามารถที่จะให้อภัยคนอื่น หรือยกโทษให้ตัวเองเราอยู่ในทางที่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีอยู่ในความเป็นจริงของความรักที่


One must have love and respect for one's own country, religion, literature, family, culture, nationality for all in the same way. They love and respect to their country, their religion, their literature, their family, their culture and their nationality.  Love and forgiveness are most famous of Buddhism. Forgiving someone can be difficult. Why do we need to forgive others? How can we forgive a person? The Bible can provide us with answers, inspiration and direction. Then the teaching of Buddha can provide us with answers, inspiration and direction.

หนึ่งต้องมีความรักและความเคารพต่อประเทศของตัวเองหนึ่งของศาสนาวรรณกรรมครอบครัววัฒนธรรมสัญชาติสำหรับทุกในทางเดียวกัน พวกเขารักและเคารพต่อประเทศของพวกเขาศาสนาของพวกเขาวรรณกรรมของพวกเขาครอบครัวของพวกเขาวัฒนธรรมของพวกเขาและสัญชาติของตน ความรักและการให้อภัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของพุทธศาสนา ให้อภัยใครบางคนอาจเป็นเรื่องยาก เราจะต้องยกโทษให้คนอื่นทำไม วิธีที่เราสามารถยกโทษให้คนที่? พระคัมภีร์สามารถให้เรามีคำตอบที่เป็นแรงบันดาลใจและทิศทาง แล้วการเรียนการสอนของพระพุทธเจ้าสามารถให้เรามีคำตอบที่เป็นแรงบันดาลใจและทิศทาง
Actually, forgiveness is not only about others, but also about our own spiritual growth. Love and forgiveness cannot be separated.
Mercy and forgiveness are direct manifestations of true love in any human being. All human beings are capable of mercy and forgiveness. More even, mercy and forgiveness, a full pardon toward all, is the easiest, fastest and most relieving act you can commit.

There are a lot of people out there that have had hard lives, bad beginnings/moments. Forgive those who have done you wrong. Most importantly, though, forgive yourself.

ที่จริงแล้วการให้อภัยไม่เพียงเกี่ยวกับคนอื่น แต่ยังเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของเราเอง ความรักและการให้อภัยไม่สามารถแยกออกจากกัน
ความเมตตาและการให้อภัยเป็นอาการโดยตรงของความรักที่แท้จริงในความเป็นมนุษย์ใด มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในความเมตตาและการให้อภัย มากขึ้นแม้ความเมตตาและการให้อภัยให้อภัยเต็มไปทั้งหมดเป็นที่ง่ายที่สุดการกระทำที่เร็วและบรรเทาที่สุดที่คุณสามารถกระทำ

มีคนจำนวนมากออกมีที่มีชีวิตยากที่จุดเริ่มต้นไม่ดี / ช่วงเวลาที่มี ยกโทษให้แก่ผู้ที่ได้ทำคุณผิด ที่สำคัญที่สุดแม้ว่าให้อภัยตัวเอง
To forgive others and to be forgiven ourselves is quite a challenging experience! Yet, this is essential for the repairing of any loving relationship. Once we have the ability to forgive others, or forgive ourselves, we are on the way to once again exist in that reality of love - the meaning of life.

We would like to tell you that forgiveness is one of the Laws of the Universe. It is essential! It is one of the laws that govern this world. Forgiveness in a relationship of love is essential. We all make mistakes and we must make amends and fix the relationship with love (Metta).

Metta (love) is one of the Four Brahma Viharas. Brahma in this case has been translated as divine (or) noble. The word – as qualified in the path of purification – is meant in the sense of best and immaculate. This is because being best and immaculate is the best attitude towards beings and those who practise it have clean minds like those of the Brahma gods.

ที่จะให้อภัยผู้อื่นและจะได้รับการอภัยตัวเองค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ท้าทาย แต่นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซ่อมของความรักความสัมพันธ์ใด เมื่อเรามีความสามารถที่จะให้อภัยคนอื่น หรือยกโทษให้ตัวเองเราอยู่ในทางที่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีอยู่ในความเป็นจริงของความรักที่ - ความหมายของชีวิต

เราอยากจะบอกคุณว่าการให้อภัยเป็นหนึ่งในกฎหมายของจักรวาล มันเป็นสิ่งสำคัญ! มันเป็นหนึ่งในกฎหมายที่ควบคุมโลกนี้ การให้อภัยในความสัมพันธ์ของความรักเป็นสิ่งจำเป็น เราทุกคนทำผิดพลาดและเราต้องชดใช้และแก้ไขความสัมพันธ์กับความรัก (เมตตา)

เมตตา (ความรัก) เป็นหนึ่งในสี่พรหมวิหาร 4. พระพรหมในกรณีนี้ได้รับการแปลเป็นพระเจ้า (หรือ) ขุนนาง คำ - ตามที่มีคุณสมบัติในเส้นทางของการทำให้บริสุทธิ์ - มีความหมายในแง่ของการที่ดีที่สุดและไม่มีที่ติ เพราะนี่คือการเป็นที่ดีที่สุดและไม่มีที่ติเป็นทัศนคติที่ดีที่สุดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและผู้ที่ปฏิบัติมันมีจิตใจสะอาดเหมือนพระเจ้าพรหม

Vihara means abiding and living. And so those who practise these are said to be abiding or living in the divine or noble way.

The Four Brahma Viharas are

1. Metta: (loving kindness displayed to all you meet)
2. Karuna: (compassion or mercy, the special kindness shown to those who suffer)
3. Mudita: (sympathetic joy, being happy for others, without a trace of envy)
4. Upekkha: (equanimity or levelness, the ability to accept others as they are)

These four are attitudes towards other beings. They are also favourable relationships. They can also be extended towards an immeasurable scope of beings and so are called immeasurable. These four are important in all schools of Buddhism.

วิหารหมายถึงการปฏิบัติและความเป็นอยู่ และเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติเหล่านี้จะบอกว่าจะปฏิบัติตามหรืออาศัยอยู่ในทางที่พระเจ้าหรือขุนนาง

สี่พรหมวิหาร 4 เป็น
1.
เมตตา (ความเมตตาแสดงให้ทุกคนที่คุณพบ)
2.
กรุณา (ความเห็นอกเห็นใจหรือความเมตตาความเมตตาเป็นพิเศษแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับ)
3
มุทิตา. (มุทิตา, มีความสุขเพื่อคนอื่นอย่างไร้ร่องรอยของความอิจฉา)
4
อุเบกขา. (อุเบกขา / ถอดหรือความรอบคอบความสามารถในการยอมรับคนอื่นที่พวกเขาจะ)

สี่เหล่านี้มีทัศนคติต่อสิ่งมีชีวิตอื่น
พวกเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดี
พวกเขายังสามารถขยายไปสู่ขอบเขตของสิ่งมีชีวิตมากมายและอื่น จะเรียกว่านับไม่ถ้วน
สี่เหล่านี้มีความสำคัญในทุกโรงเรียนของพุทธศาสนา

Metta Meditation and Karuna Meditation

Metta can be applied to both situations. Karuna Bhavana is the cultivation of compassion. In the cultivation it can be brought into concentration and absorption just like Metta. The benefits of the practice are similar to the 11 benefits described for Metta. Loving-kindness meditation can be brought in to support the practice of 'bare attention' to help keep the mind open and sweet. It provides the essential balance to support your insight meditation practice. Loving-kindness is a meditation practice, which brings about positive attitudinal changes as it systematically develops the quality of 'loving-acceptance'. The effect is unlimited.

เมตตากรุณาและการทำสมาธิการทำสมาธิ

เมตตาสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ทั้ง กรุณา Bhavana คือการเพาะปลูกของความเห็นอกเห็นใจ ในการเพาะปลูกที่จะสามารถนำเข้ามาในความเข้มข้นและการดูดซึมเช่นเดียวกับเมตตา ประโยชน์ของการปฏิบัติที่มีความคล้ายคลึงกับผลประโยชน์ที่ 11 อธิบายเมตตา การทำสมาธิความเมตตาของพระองค์สามารถนำไปสนับสนุนการปฏิบัติของความสนใจเปลือย 'เพื่อช่วยให้ใจที่เปิดกว้างและหวาน มันมีความสมดุลที่สำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติสมาธิของคุณเข้าใจ ความเมตตาของพระองค์คือการปฏิบัติสมาธิซึ่งนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นบวกมันเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพของการยอมรับความรัก ' ผลที่ได้คือไม่ จำกัด

In Karuna, however, compassion is aroused instead of loving kindness. It is actually a more specific type of Metta that is applied or arises when one is able to see the suffering of another. It is an emotion that arises when we see someone suffering, then feel sorry for him and have a strong wish to relieve him of his suffering. While Metta must not be mistaken for attachment, Karuna must be distinguished from sadness (or) grief. The direct enemy of Metta is anger, and that of Karuna is cruelty and so the ways of removing it are similar to that for removing anger.The general steps of the cultivation can be similar, i.e.

1. Contemplation of dangers of anger or cruelty
2. Contemplation of benefits of compassion
3. Growing compassion for a suffering being

The object of compassion is a suffering being and so we have to see the suffering of a being.

Sometimes I have tried to extend this one wish to more than one to overcome monotony.

ในกรุณา แต่ความเห็นอกเห็นใจเป็นกระตุ้นแทนความรักความเมตตา
มันเป็นจริงเป็นชนิดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของเมตตาที่ใช้หรือเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งที่สามารถมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่น มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นคนทุกข์ทรมานแล้วรู้สึกเสียใจสำหรับเขาและมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานของเขาของเขา ในขณะที่เมตตาจะต้องไม่ถูกเข้าใจผิดสำหรับสิ่งที่แนบ, กรุณาจะต้องประสบความสำเร็จจากความโศกเศร้า (หรือ) ความเศร้าโศก ศัตรูโดยตรงของเมตตาเป็นความโกรธและความกรุณาเป็นความโหดร้ายทารุณและอื่น วิธีการของการลบมันจะคล้ายกับที่สำหรับการลบความโกรธ
ขั้นตอนทั่วไปของการเพาะปลูกสามารถที่คล้ายกันคือ

1.
สมาธิถึงอันตรายของความโกรธหรือความโหดร้าย
2.
สมาธิประโยชน์ของความเห็นอกเห็นใจ
3.
เติบโตเป็นความทุกข์ทรมาน

วัตถุของความเมตตาเป็นความทุกข์ทรมานเป็นและเพื่อให้เราได้เห็นความทุกข์ทรมานของการเป็น

บางครั้งผมก็มีความพยายามที่จะขยายการนี้ต้องการมากกว่าหนึ่งที่จะเอาชนะความน่าเบื่อ

Finally one can also proceed on to the specified and unspecified pervasion of Karuna in the 10 directions.

1. May all beings be free from suffering
2. May all living things be free from suffering
3. May all creatures be free from suffering
4. May all individuals be free from suffering
5. May all personalities be free from suffering
6. May all females be free from suffering
7. May all males be free from suffering
8. May all deities be free from suffering
9. May all humans be free from suffering
10. May all unhappy states be free from suffering

นี้เป็น กรุณา 10 ทิศทาง
1.
มนุษย์ทุกคนอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
2.
อาจทุกสิ่งมีชีวิตเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
3.
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
4.
ประชาชนทุกคนเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
5.
อาจบุคลิกทั้งหมดเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
6.
อาจมีเพศหญิงทั้งหมดเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
7.
ผู้ชายทุกคนอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
8.
เทพทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
9.
มนุษย์ทุกคนอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
10.
รัฐอาจไม่มีความสุขทั้งหมดจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน

Particularly it allows pain to end. This means that it must be patient, not in any hurry to force pain to end or to try officiously to get rid of pain. It is the active side of wisdom and is the Buddha's supreme or GOLDEN PURIFIER.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้อาการปวดจะจบ ซึ่งหมายความว่ามันจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่รีบร้อนที่จะบังคับให้ความเจ็บปวดที่จะยุติหรือการพยายามที่จะกำจัดความเจ็บปวดใด มันเป็นด้านที่ใช้งานของภูมิปัญญาและเพียวริฟายเออสูงสุดหรือโกลเด้นของพระพุทธเจ้า

10 Directions

1. In the Easterly direction
may all beings be free from suffering
2. In the Westerly direction
may all beings be free from suffering
3. In the Northerly direction
may all beings be free from suffering
4. In the Southerly direction
may all beings be free from suffering
5. In the South-Easterly direction
may all beings be free from suffering
6. In the North-Westerly direction
may all beings be free from suffering
7. In the North-Easterly direction
may all beings be free from suffering
8. In the South-Westerly direction
may all beings be free from suffering
9. In the Below direction
may all beings be free from suffering
10. In the Above direction
may all beings be free from suffering
Repeat 10 directions for all living things, all creatures, all individuals, all personalities, all female kinds, all male kinds, all nobles, all common folk, all deities, all humans and all unhappy states.

10 ทิศทาง

1.
ในทิศทางตะวันออก
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
2.
ในทิศทางที่เวสต์เตอร์
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
3.
ในทิศทางทางเหนือ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
4.
ในทิศทางใต้
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
5.
ในทิศทางตะวันออกเฉียงใต้
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
6.
ในทิศทางที่เหนือเวสต์เตอร์
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
7.
ในทิศทางที่เหนือตะวันออก
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
8.
ในทิศทางใต้เวสต์เตอร์
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
9.
ในทิศทางที่ด้านล่าง
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
10.
ในทิศทางดังกล่าวข้างต้น
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
ทำซ้ำ 10 คำแนะนำสำหรับทุกสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบุคคลทุกบุคลิกทั้งหมดทุกชนิดหญิงชายทุกชนิดขุนนางทุกพื้นบ้านทั่วไปเทพทั้งหมดมนุษย์ทุกคนและรัฐไม่มีความสุขทั้งหมด


Mudita Meditation
Mudita means sympathetic joy (or) rejoicing at others' happiness and prosperity. It is the opposite of jealousy or envy, and therefore it is suitable for one wishing to overcome it. The suggestion is to practise at all levels. It is especially sympathetic or vicarious joy, the pleasure that comes from delighting in other people's well-being rather than begrudging it. The traditional paradigmatic example of this mind-state is the attitude of a parent observing a growing child's accomplishments and successes, but it is not to be confounded with pride as the person feeling mudita must not have any interest or direct income from the accomplishments of the other. If we can be happy when other people are healthy and prosperous, it is called mudita; the opposite word is envy . Mudita meditation is used to cultivate appreciative joy at the success and good fortune of others. It is used to counteract the resentment, jealousy, or envy often experienced at another's success.

มุทิตา การทำสมาธิ
มุทิตา หมายความ มุทิตา (หรือ) ดีใจ ที่ ความสุข ของผู้อื่น และความเจริญรุ่งเรือง
มันเป็น ตรงข้ามของ ความหึงหวง หรือ อิจฉาและดังนั้นจึง เหมาะสำหรับ คน ที่ต้องการ ที่จะเอาชนะมัน
ข้อเสนอแนะคือการปฏิบัติ ในทุกระดับ
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเป็น ความเห็นอกเห็นใจ หรือ ชะลอ ​​ความสุข ความสุข ที่มาจากการ delighting ในสิ่งที่คน อื่น เป็นอยู่ที่ดี มากกว่าที่จะ อิจฉา มัน
 ตัวอย่าง กระบวนทัศน์ แบบดั้งเดิมของ ความคิดนี้ รัฐ คือทัศนคติ ของ ผู้ปกครอง สังเกต ความสำเร็จที่เด็กเติบโต และ ประสบความสำเร็จแต่ก็ ไม่ได้ จะอับอาย ด้วยความภาคภูมิใจ เป็นมุทิตา ความรู้สึก ของคน ไม่ได้ ต้อง มีความสนใจ ใด หรือรายได้ โดยตรงจาก ความสำเร็จ ของ อื่น
 ถ้าเรา สามารถมีความสุข เมื่อมีคน อื่น ที่ มีสุขภาพดีและ เจริญรุ่งเรือง จะเรียกว่า มุทิตา ; คำ ตรงข้าม เป็น ความอิจฉา
มุทิตา การทำสมาธิ จะใช้ในการ ปลูกฝัง ความสุข ที่ เห็นคุณค่า ความสำเร็จและ ความโชคดี ของผู้อื่น
จะใช้ในการ ต่อสู้กับ ความไม่พอใจอิจฉาริษยา หรือ อิจฉา มักจะ มีประสบการณ์ ที่ ประสบความสำเร็จ ของผู้อื่น

The object and near cause of sympathetic joy is the prospering or happy being. So one who wishes to develop mudita should select such a person who is doing well spiritually and materially. Material gains may include good wealth, good health or good looks and so on. Usually it is not easy for this state of mind to arise, especially when one sees another doing better than oneself. It is often easier to feel indifferent or even jealous! For a lot of people it has to be cultivated. So for a start one is advised to do it to a very intimate person. One is more likely to rejoice in his happiness owing to the closeness.

One makes use of the wish:
1. May he not cease from having whatever material gains acquired.
2. May he not cease from having whatever spiritual happiness attained.

วัตถุและสาเหตุใกล้มุทิตาเป็นคนที่มีความสุข
ดังนั้นหนึ่งที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนา มุทิตา ควรเลือกบุคคลดังกล่าวที่จะทำดีและจิตวิญญาณอย่างมาก
  กำไรวัสดุอาจรวมถึงความมั่งคั่งที่ดีสุขภาพดีหรือลักษณะที่ดีและอื่น
ปกติแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสภาพจิตใจนี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นคนอื่นทำดีกว่าตัวเอง
มันมักจะเป็นเรื่องง่ายที่จะรู้สึกไม่แยแสหรืออิจฉาแม้
สำหรับคนจำนวนมากก็จะต้องมีการปลูกฝัง
ดังนั้นสำหรับการเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรจะทำกับคนที่ใกล้ชิดมาก
หนึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความสุขในความสุขของเขาเนื่องจากความใกล้ชิด

หนึ่งที่ทำให้การใช้งานของสินค้าที่ต้องการ:
1.
เขาไม่อาจหยุดยั้งจากการที่มีกำไรวัสดุสิ่งที่ได้มา
2.
อาจไม่หยุดเขาจากการมีความสุขทางจิตวิญญาณสิ่งที่บรรลุ

We may also extend it in the more positive sense:
1. May he continue to have whatever material gains acquired and may he gain even more.
2. May he continue to have whatever spiritual happiness attained and may he gain even more.

นอกจากนี้เรายังอาจขยายในความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้น
1.
เขาอาจยังคงมีกำไรวัสดุสิ่งที่ได้มาและเขาอาจได้รับมากยิ่งขึ้น
2.
เขาอาจยังคงมีสิ่งที่มีความสุขทางจิตวิญญาณบรรลุและเขาอาจได้รับมากยิ่งขึ้น

1. May he continue to have whatever gains he has acquired.
2. May he continue to have whatever fame he has acquired.
3. May he continue to have whatever praise he has acquired.
4. May he continue to have whatever happiness he has acquired.
At home we can rejoice as long as anyone is happy. Even when we ask "How did you sleep last night?" and when we find that he slept well, we can rejoice at that. Rejoicing adds happiness upon happiness until it becomes really blissful.

1. เขาอาจยังคงมีสิ่งที่เขาได้กำไรมา
2.
เขาอาจยังคงมีสิ่งที่มีชื่อเสียงที่เขาได้รับ
3.
เขาอาจจะยังคงมีสิ่งที่สรรเสริญเขาได้มา
4.
เขายังคงมีความสุขในสิ่งที่เขาได้รับ
ที่บ้านเราจะมีความสุขตราบใดที่ทุกคนมีความสุข แม้เมื่อเราถามว่า "คุณไม่ได้นอนหลับคืน?" และเมื่อเราพบว่าเขานอนดีเราสามารถชื่นชมยินดีที่ว่า ยินดีเพิ่มความสุขกับความสุขจนมันจะกลายเป็นความสุขจริงๆ

All this rejoicing is normally not done but can be cultivated. Please remember to do that if you are practising mudita, snatch at the smallest opportunity. Rejoicing or sympathetic joy has much to do with gratefulness, humility, wholesomeness and loyalty. It gives us a good emotional attitude towards those who are doing well or better than us.

ความภูมิใจนี้เป็นปกติไม่ได้ทำ แต่สามารถปลูก
โปรดจำไว้ว่าจะทำอย่างนั้นถ้าคุณกำลังฝึก มุทิตา, ฉกที่มีโอกาสน้อยที่สุด
ความสุขความยินดีหรือความเห็นอกเห็นใจมีมากจะทำอย่างไรกับกตัญญุตานอบน้อมบริสุทธ์และความจงรักภักดี
  มันทำให้เรามีทัศนคติทางอารมณ์ที่ดีต่อผู้ที่จะทำดีหรือดีกว่าเรา

Upekkha Meditation

Equanimity has always been thought of as being cold and unfeeling and so many people turn away from it. In actuality it is a very nice state – peaceful, subtle, soft  and so on. All the other pure and beautiful mental factors such as lightness, softness, quietness, flexibility, and rectitude become very obvious. So too with faith, detachment, acceptance and so on. If one can think of it as such, one will want to have such a state of mind more often. With such a balanced state one can definitely carry out one's work more efficiently.

อุเบกขา การทำสมาธิ
อุเบกขาได้รับมักจะคิดว่าเป็นของเย็นและไม่มีความรู้สึกและผู้คนจำนวนมากหันออกไปจากมัน
ในความเป็นจริงมันเป็นรัฐที่ดีมาก - ความสงบสุขที่ละเอียดอ่อนนุ่มและอื่น
ทั้งหมดปัจจัยอื่น จิตที่บริสุทธิ์และสวยงามเช่นความสว่าง, ความนุ่มนวลความสงบและความยืดหยุ่นและความถูกต้องเป็นที่ชัดเจนมาก
ดังนั้นก็ด้วยความเชื่อกองการยอมรับและอื่น ถ้าใครสามารถคิดว่ามันเป็นเช่นนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีสภาพของจิตใจบ่อยขึ้น
ด้วยเช่นสภาวะสมดุลอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนสามารถปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

When one has done so successfully with the neutral person, one can proceed to the dear one and the rest in the same way. After that it will also be done on specified, unspecified and directional pervasion.

As we can see, the Four Divine Abiding are different attitudes towards beings, and although each is different with its own unique characteristics, they are also very good attitudes and strike blameless, favourable or balanced relationships with others. They can bring much peace and happiness in the troubled world we live in, which are torn by ignorance, pride, jealousy, stinginess, suspicions, greed, anger and so on.
Once the Deva king Sakka asked the Buddha, "Why do beings who wish to be free from anger and ill-will, who do not want to quarrel and be ill-treated, who pray for happiness, peace and freedom, are yet not free from danger and suffering?"
The Buddha's answer was that all these conflicts, hatred, dangers and suffering are because of envy and miserliness.

เมื่อหนึ่ง ได้ทำเพื่อ ประสบความสำเร็จกับ คนที่ มีความเป็นกลาง อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่รัก และส่วนที่เหลือ ในทางเดียวกัน
หลังจากนั้นก็ จะได้รับการ ทำใน pervasion ที่กำหนด และ ระบุ ทิศทาง

ในฐานะที่ เราสามารถมองเห็น สี่ สืบไป พระเจ้า มี ทัศนคติที่แตกต่าง ที่มีต่อ สิ่งมีชีวิต และแม้ว่า แต่ละคนจะ แตกต่างกัน มีลักษณะเฉพาะ ของตัวเอง พวกเขายังมี ทัศนคติ ที่ดีและ ความสัมพันธ์ที่ ไม่มีที่ติ ตี , ดี หรือ สมดุลกับ คนอื่น
พวกเขาสามารถนำ ความสงบสุข มาก และมีความสุข ในโลก ที่มีปัญหา ที่เราอาศัยอยู่ ใน ที่มีการ ฉีกขาด โดย ไม่รู้ ความภาคภูมิใจ ความหึงหวง ตระหนี่ สงสัย ความโลภ ความโกรธ และอื่น
เมื่อเทพ กษัตริย์ Sakka ( พระมหากษัตริย์ของเดวา ) ถาม พระพุทธเจ้า
 "ทำไม สิ่งมีชีวิต ที่มีความประสงค์ ที่จะเป็นอิสระ จาก ความโกรธและ จะไม่ดี ที่ไม่ได้ ต้องการที่จะ ทะเลาะกัน และ เป็น ผู้ป่วย ได้รับการรักษา ที่ อธิษฐานขอให้ ความสุข ความสงบ และเสรีภาพ ยังไม่ได้ ฟรี จากอันตราย และความทุกข์ทรมาน "
คำตอบ ของพระพุทธเจ้า ก็คือการที่ ความขัดแย้ง เหล่านี้ ความเกลียดชัง อันตราย และความทุกข์ทรมาน เพราะ ความอิจฉา และ ความโลภ

One who is envious is one who wants to be happier than another but cannot. People like that also cannot stand others who are happier than themselves. Miserliness also does not want another to have a share in one's happiness and does not want another to be as happy as oneself. The result is a lot of fighting and quarrelling. These have their roots in anger and anger stems from greed and ignorance.

Equanimity is a perfect, unshakable balance of mind, rooted in insight. But in its perfection and unshakable nature equanimity is not dull, heartless and frigid. Its perfection is not due to an emotional "emptiness," but to a "fullness" of understanding, to its being complete in itself. Its unshakable nature is not the immovability of a dead, cold stone, but the manifestation of the highest strength.

หนึ่งที่มีความอิจฉาคือคนที่ต้องการที่จะมีความสุขกว่าที่อื่น แต่ไม่สามารถ คนชอบที่ยังไม่สามารถยืนคนอื่น ที่มีความสุขกว่าตัวเอง ความโลภยังไม่ต้องการที่จะมีส่วนแบ่งในความสุขของคนและไม่ต้องการให้คนอื่นที่จะเป็นความสุขที่ตัวเอง ผลที่ได้เป็นจำนวนมากของการต่อสู้และทะเลาะ เหล่านี้มีรากของพวกเขาด้วยความโกรธและความโกรธเกิดจากความโลภและความไม่รู้

อุเบกขาเป็นที่สมบูรณ์แบบสมดุลมั่นคงของจิตใจฝังรากอยู่ในความเข้าใจ แต่ในความสมบูรณ์แบบและลักษณะมั่นคงของความสงบใจไม่หมองคล้ำใจร้ายและหนาวจัด ความสมบูรณ์แบบของมันคือไม่ได้เกิดจากอารมณ์ "ความว่างเปล่า" แต่เป็น "ความอิ่ม" ความเข้าใจที่จะเป็นที่สมบูรณ์ในตัวเอง ธรรมชาติมั่นคงของมันคือไม่ได้ยืนกระต่ายขาเดียวของตายหินเย็น แต่การประกาศของความแข็งแรงสูงสุด

"Avoid all evils; do all that are good; purify one's mind. These are the teachings of all Buddhas". Besides avoiding all evils and doing all that are good, we need to purify our thoughts. When our thoughts have been purified, then the mind is pure. The purpose of learning and practising Buddhism is to purify the human mind. If the minds of everyone in the family is pure, then our home is pure; if the minds of everyone in this society is pure, then our society is pure; if the minds of everyone in the country is pure, then our land is pure; if the entire human race in the world is pure.
Be good to yourself. You will train other people to do the same!

"หลีกเลี่ยงความชั่วร้ายทั้งหมดที่ทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีในการชำระล้างใจเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธรูปทั้งหมด." นอกจากการหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายทั้งหมดและทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีเราต้องชำระล้างความคิดของเรา เมื่อความคิดของเราได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้วใจบริสุทธิ์ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และการฝึกพุทธศาสนาคือการชำระล้างจิตใจของมนุษย์ ถ้าใจของทุกคนในครอบครัวมีความบริสุทธิ์แล้วบ้านเราเป็นบริสุทธิ์ ถ้าใจของทุกคนในสังคมนี้มีความบริสุทธิ์แล้วสังคมของเราบริสุทธิ์ ถ้าใจของทุกคนในประเทศนั้นมีความบริสุทธิ์นั้นคือแผ่นดินของเราบริสุทธิ์ ถ้าการแข่งขันของมนุษย์ทั้งในโลกนั้นมีความบริสุทธิ์
จะดีกับตัวเอง คุณจะฝึกอบรมคนอื่น ที่จะทำเช่นเดียวกัน

May there be happiness and peace for those who are living in the World

Hate is not conquered by hate:
Hate is conquered by love. This is eternal law.
                                                                                           - Buddha-

อาจจะมีความสุขและความสงบสุขสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในโลก
ความเกลียดชังไม่ได้เอาชนะความเกลียดชัง:
ความเกลียดชังที่เอาชนะด้วยความรัก กฎหมายนี้เป็นนิรันดร์
                                                                                                                                                                                                                                                          -พระพุทธรูป

One, who knows himself of his foolishness, may be said to be the wise. One, who thinks of himself as the wise even though he is foolish, may be said to be the foolish…..

The foolish thinks his evil deeds as honey so long as there occurs no due results for his evil deeds. When bad results occurred due to his evil deeds, then he gets into trouble……

Patience, alertness, tenacity, reasoning, compassion, and farsightedness are the parental and leadership virtues…….

Never think of knowledge and wisdom as little.
Seek it and store it in the mind.
Note that ant-hills are built with small particles of dust, and
incessantly-falling rain drops when collected can fill a big pot.
-Loka Niti in Buddhism

หนึ่งที่รู้ว่าตัวเองของความโง่เขลาของเขาอาจจะกล่าวว่าเป็นคนฉลาด หนึ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเรื่องโง่ที่อาจจะกล่าวว่าเป็นคนโง่ .....

โง่ที่คิดว่าการกระทำที่ชั่วร้ายของเขาเหมือนน้ำผึ้งตราบใดที่มีเกิดขึ้นไม่มีผลเกิดจากการกระทำชั่วร้ายของเขา เมื่อผลไม่ดีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำชั่วร้ายของเขาแล้วเขาได้รับในปัญหา ......

ความอดทนการเตรียมพร้อมความดื้อรั้นเหตุผลความเห็นอกเห็นใจและสายตายาวเป็นคุณธรรมและความเป็นผู้นำผู้ปกครอง .......

ไม่เคยคิดว่าการความรู้และภูมิปัญญาน้อย
แสวงหามันและเก็บไว้ในใจ
โปรดทราบว่าภูเขามดสร้างขึ้นด้วยอนุภาคขนาดเล็กของฝุ่นละอองและ
ฝนตกอย่างต่อเนื่องลดลงเมื่อเก็บสามารถกรอกหม้อใหญ่
                                                                                                                         - โลก นิติ (พุทธศาสนา)

But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. 

                                                                                                               Luke 6:27 29
                                                                                                                  
แต่ถึงท่านทั้งหลายที่กำลังฟังฉันพูดว่า: จงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน ถ้ามีคนตบคุณบนแก้มข้างหนึ่งหันไปพวกเขาอื่น นอกจากนี้ยังมี ถ้ามีคนใช้เสื้อโค้ทของคุณจะไม่ระงับเสื้อของคุณจากพวกเขา                                                                                                            Luke 6:27-29
                                                                                                            
It is my wish that all people should appreciate:
1. A language and another language

2. A nationality and another nationality,
3. A culture and another culture,
4. A religious doctrine and another religious doctrine,
5. A family and another family,
6. A community and another community,
7. A political party and another political party,
8. A country and another country,
9. Between grand parent and grand children,
10. Between parents and children
11. Between teacher and pupils,
12. Between youth and adults,
13. Between government and people,
14. Between employers and employees,
15. Between husband and wife,
16. Between sellers and buyers,
17. Between elders and youngers
18. Between brothers and sisters,
19.  Between seniors and juniors,
20.  Between rich man and poor man,
21.  Between eastern world and western world,
22. Between western culture and eastern culture,
23. White persons and black person,
24. Yellow persons and brown persons,
25. Tall persons and short persons,
26. Patient persons and short tempered persons,
27. High standard persons and low standard persons,
28. Healthy persons and sickly persons,
29. Loving persons and unloving persons,
30. Polite persons and rude persons,
31. Male and female,
32. Optimists and pessimists,
33. Beautiful persons and ugly persons,
34. Good moral behaviour and bad moral behaviour,
35. Good man and wicked man,
36. Educated persons and uneducated persons,
37. Right understanding and wrong understanding,
38. Right thinking and wrong thinking, etc as it is in the World on sundry ways and
diversity.

มัน เป็นความปรารถนา ของฉันที่ ทุก คนควรจะ ชื่นชม :
1 .
ภาษาและ ภาษาอื่น
2.
สัญชาติและสัญชาติ อื่น
3.
วัฒนธรรมและวัฒนธรรม อื่น
4.
ความเชื่อ ทางศาสนาและ ศาสนา อื่น ศาสนา
5.
ครอบครัวและครอบครัว อื่น
6.
ชุมชนและชุมชน อื่น
7.
พรรคการเมือง และอีก พรรคการเมือง
8.
ประเทศและ ประเทศอื่น
9.
ระหว่าง ผู้ปกครอง และเด็ก ที่ยิ่งใหญ่ แกรนด์
10 .
ระหว่าง ผู้ปกครองและเด็ก
11.
ระหว่าง ครู และ นักเรียน
12.
ระหว่าง เยาวชนและ ผู้ใหญ่
13.
ระหว่าง ภาครัฐและ ประชาชน
14.
ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง
15 .
ระหว่าง สามี และภรรยา
16.
ระหว่าง ผู้ขายและ ผู้ซื้อ
17 .
ระหว่าง ผู้สูงอายุ และ youngers
18 .
ระหว่าง พี่ชายและ น้องสาว
19 .
ระหว่าง ผู้สูงอายุและ รุ่นน้อง ,
20 .
ระหว่าง คนรวย และ คน ยากจน
21 .
ระหว่าง โลกตะวันออก และโลก ตะวันตก
22 .
ระหว่าง วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรม ตะวันออก
23.
คน ขาวและ คนผิวดำ ,
24.
เหลือง คนและ คน สีน้ำตาล
25 .
บุคคลที่ สูงและ บุคคลที่ สั้น
26 .
ผู้ ป่วย และผู้ที่ มีอารมณ์ สั้น
27 .
คน ที่มี มาตรฐาน และบุคคลที่ มาตรฐาน ต่ำ
28 .
คนที่ มีสุขภาพดี และผู้ที่ อ่อนแอ
29 .
คนที่ รัก และ คนที่ รัก ,
30 .
คนที่ สุภาพ และ คน หยาบคาย
31 .
ชาย และหญิง
32 .
มองโลกในแง่ และ แง่ร้าย ,
33 .
คน ที่สวยงามและ บุคคลที่ น่าเกลียด
34 .
ดี พฤติกรรมจริยธรรม คุณธรรม และพฤติกรรม ที่ไม่ดี
35 .
คน ดี และ คนชั่วร้าย
36 .
บุคคลที่ ได้รับการศึกษา และผู้ที่ ได้รับการศึกษา
37 .
ความเข้าใจ สิทธิและ ความเข้าใจ ที่ไม่ถูกต้อง
38 .
ความคิด ขวา และความคิด ที่ไม่ถูกต้อง และอื่น ที่อยู่ใน โลกในวิธี ต่างๆนานา และ
ความหลากหลาย

There are various religions as Hinduism, Buddhism, Christianity and Islam as in the World. One must have love and respect for one's own country, religion, literature, family, culture, nationality for all in the same way. They love and respect to their country, their religion, their literature, their family, their culture and their nationality.

There are different kinds of countries, races, thoughts, religions, such as Chinese/China, Indian/India, Burmese/Burma, Thai/Thailand, English/England, Japanese/ Japan, American/U.S.A and Hindu, Buddhist, Christian, Muslim. These factors were very important of the World and everyone. It must not be neglected. It must not be insulted. We should show respect to other. The way is not in the sky. The way is in the heart.

มีศาสนาต่างๆเช่นศาสนาฮินดูพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามในโลกที่มี หนึ่งต้องมีความรักและความเคารพต่อประเทศของตัวเองหนึ่งของศาสนาวรรณกรรมครอบครัววัฒนธรรมสัญชาติสำหรับทุกในทางเดียวกัน พวกเขารักและเคารพต่อประเทศของพวกเขาศาสนาของพวกเขาวรรณกรรมของพวกเขาครอบครัวของพวกเขาวัฒนธรรมของพวกเขาและสัญชาติของตน

มีหลายชนิดแตกต่างกันของประเทศ, การแข่งขันความคิดของศาสนาเช่นจีน / จีน, อินเดีย / อินเดีย, พม่า / พม่าไทย / ไทย, อังกฤษ / อังกฤษ, ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น, อเมริกัน / สหรัฐอเมริกาและฮินดูพุทธคริสต์มุสลิม . ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของโลกและทุกคน จะต้องไม่ถูกทอดทิ้ง มันจะต้องไม่ถูกดูถูก เราควรแสดงความเคารพกับคนอื่น วิธีที่ไม่ได้อยู่ในท้องฟ้า วิธีที่อยู่ในหัวใจ

We need to demonstrate respect for each other and for relationships, not for power and control. We need to win other’s respect, not try to demand or force it. By force respect might bring compliance but it doesn’t build true respect for each other. All human beings are born free and equal in dignity and rights.

All human beings are equal in dignity and rights. We should appreciate others as much as we can. But the essential factor is not races, religions, positions, etc.
Mental attitude, honesty, diligence, character, unity, patience, justice, optimism, forgiveness, love, mercy, peace, open-minded, sacrifice, humility, moral ethics, etc are more important above all.

เราต้องแสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ไม่ให้อำนาจและการควบคุม เราต้องการที่จะชนะการเคารพอื่นไม่พยายามที่จะเรียกร้องหรือบังคับให้มัน โดยมีผลบังคับใช้อาจนำมาซึ่งความเคารพการปฏิบัติตาม แต่ก็ไม่ได้สร้างความเคารพจริงสำหรับแต่ละอื่น มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ

มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ เราควรชื่นชมคนอื่น ให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ แต่ปัจจัยที่สำคัญคือไม่ได้แข่งศาสนาตำแหน่งอื่น
ทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริตขยันตัวอักษรความสามัคคีความอดทนความยุติธรรมในแง่ดีการให้อภัยความรักความเมตตาความสงบสุข, เปิดใจเสียสละความนอบน้อมจริยธรรมศีลธรรม ฯลฯ มีความสำคัญมากขึ้นไปทุกคน

One must be able to one self analyze. Each and every one of us should follow and live according to the teachings of one's own religion. The one who does not respect another's culture and religion does not respect his own. The one who respects
another's culture and religion respects his own.

All the teachings concerning culture, thoughts, opinion, beliefs and practices are valuable in their own ways. The important factor is that the follower of the concerned religion must follow the teachings sincerely. Although I, myself a Theravada Buddhist, I obey the teachings of Lord Buddha, but I appreciate the teachings of other religions and the appreciation of other nationalities and their culture are all noble and valuable in
their own way.

หนึ่งจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ตนเอง แต่ละคนและเราทุกคนควรปฏิบัติตามและดำเนินชีวิตตามคำสอนของศาสนาของตัวเอง คนที่ไม่เคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและศาสนาไม่เคารพของเขาเอง คนที่เคารพ
อีกวัฒนธรรมและศาสนาที่นับถือของเขาเอง

ทุกคำสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมความคิดความเชื่อและการปฏิบัติที่มีคุณค่าในรูปแบบของตนเอง ปัจจัยที่สำคัญคือการที่สาวกของศาสนาที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามคำสอนด้วยความจริงใจ แต่ผมเองที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทผมเชื่อฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ฉันขอขอบคุณคำสอนของศาสนาอื่น และชื่นชมของคนเชื้อชาติอื่นและวัฒนธรรมของพวกเขาทุกคนมีเกียรติและมีคุณค่าใน
ทางของตัวเอง

There cannot be 100% similarities among religions, nationalities, any opinions, cultures, philosophies, skin hues, mental attitudes, sex, language, political, social origin, property, visions of people in the World. There would be more beneficence from performance of seeing with love and sympathetic mind (with optimistic view) for a particular thing rather than blaming or extreme criticize (with a pessimistic view) in contrast to others. Look on the bright side, please.

Now love to these should be kind, tender, and affectionate, reciprocal and mutual; such should love one another; there should be no love wanting on either side; and it ought to be universal, and reach to all the saints, though of different gifts, light, knowledge and experience, or whether high or low, rich or poor; and should show itself by bearing one another's burdens, bearing with, and forbearing each other, forgiving one another, and by edifying one another in their most holy faith, and praying with, and for one another.

มี ไม่สามารถเป็น 100% ความคล้ายคลึงกัน ระหว่าง ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็น ใด วัฒนธรรม ปรัชญา เฉดสี ผิว ทัศนคติ จิต เพศภาษา การเมือง ที่มา สังคม แห่ง วิสัยทัศน์ ของคนใน โลก จะ มี การทำบุญ มากขึ้นจาก ประสิทธิภาพการทำงานของ การมองเห็น ด้วยความรักและ ความเห็นอกเห็นใจ ใจ (ที่มี มุมมอง ในแง่ดี ) เพื่อให้ เป็นสิ่งที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มากกว่า โทษ หรือ วิพากษ์วิจารณ์ มาก (ที่มี มุมมอง ในแง่ร้าย) ในทางตรงกันข้ามกับ คนอื่น มอง ใน ด้านสว่าง โปรด

ตอนนี้ ชอบที่จะ เหล่านี้ควร จะเป็นชนิด อ่อนโยน และ รักใคร่ ซึ่งกันและกัน และ ร่วมกัน ; เช่น ควรจะรัก คนอื่น ควรจะมี ความรัก ที่ต้องการ ทั้งสองข้าง ไม่มี และ มันควรจะเป็น สากล และการเข้าถึง บรรดาวิสุทธิชนแต่ ที่แตกต่างกัน ของ ของขวัญ แสง ความรู้และ ประสบการณ์ หรือไม่ว่า สูงหรือต่ำ ร่ำรวยหรือ ยากจน และ ควรจะแสดง ตัวเอง โดยการ แบก รับภาระของกันและกัน แบก กับและ อดทนต่อ กันและกัน ให้อภัย คนอื่นและ โดยการ สั่งสอน อีกคนหนึ่ง ในความเชื่อ ที่บริสุทธิ์ที่สุด ของพวกเขาและ อธิษฐาน ด้วยและ อีกคนหนึ่งสำหรับ

Every cloud has a silver lining means that you should never feel hopeless because difficult times always lead to better days. Difficult times are like dark clouds that pass overhead and block the sun. When we look more closely at the edges of every cloud we can see the sun shining there like a silver lining. Every cloud has a silver lining means that the sun shining at the edges of every cloud reminds us that every difficult situation has a bright side. Look on the bright side, please.

Pessimistic people are more likely to be depressed, fail, be poor achievers, have poor health (especially as we age) and suffer electoral defeat! Optimists handle stress better, bounce back from setbacks more quickly, have better health, sell more, achieve more and are more creative - among many other things!

เมฆทุกคนมีซับเงินหมายความว่าคุณไม่ควรรู้สึกสิ้นหวังเพราะเวลาที่ยากลำบากเสมอนำไปสู่​​วันที่ดีกว่า เวลาที่ยากลำบากเป็นเหมือนเมฆมืดที่ผ่านค่าใช้จ่ายและป้องกันแสงแดด เมื่อเรามองอย่างใกล้ชิดที่ขอบของทุกเมฆที่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงเหมือนมีซับเงิน เมฆทุกคนมีซับเงินหมายความว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงที่ขอบของเมฆทุกคนเตือนเราว่าทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากมีด้านสว่าง มองในด้านสว่างโปรด

คนในแง่ร้ายมีแนวโน้มที่จะมีความสุขล้มเหลวไม่ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างดีมีสุขภาพที่ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เราอายุ) และประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง! มองโลกในแง่จัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นกลับมาจากความพ่ายแพ้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น, ขายมากขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น - ในสิ่งอื่น อีกมากมาย

The English culture is best for the English, while the Burmese culture is good for the Burmese. The Indian culture is also best for the Indian people, while the Chinese culture is good for the Chinese people. Likewise, Christians must obey the teachings of the Bible, Buddhists must obey the teaching of Buddhism, Hindus must obey the teachings of the Hinduism and Muslims must obey the teachings of Quran.

วัฒนธรรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับภาษาอังกฤษในขณะที่วัฒนธรรมพม่าเป็นสิ่งที่ดีกับพม่าวัฒนธรรมอินเดียยังเป็นที่ดีที่สุดสำหรับคนอินเดียในขณะที่วัฒนธรรมจีนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนจีน ในทำนองเดียวกันคริสเตียนต้องเชื่อฟังคำสอนของพระคัมภีร์พุทธต้องปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาฮินดูต้องปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาฮินดูและมุสลิมต้องปฏิบัติตามคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอาน

Following points should be observed to do.......

1. Pure mind
2. Good behaviour
3. Politeness and gentleness
4. Loving kindness to others
5.Good perseverance and endevour
6. Skillful at work
7. Excellent performance
8. Study skillful in education
9. Self discipline
10. Self confidence
11. Self respect
12. Self control
13. Compassion
14. Forgiveness
15. Humanitarian vision
16. Tolerance
17. Humility
18. Honesty
19. Scientific hypothesis
20.  Scientific simplicity
21. Optimistic view
22. Reasonable thinking
23. Humanism and justice
24. Mutual respect
 25. Mutual understanding
26. Truthfulness
27. Mental attitude
28. Sympathy
29. Abide by the laws
30. Logical arrangement
31. Piety
32. Relaxation
33. Peace and security
34. Respect and appreciate of others.
35. Refrain from being extreme
36. Refrain from all evil
37. To do what is good
38. Respect and recognition for the human rights and human dignity others.

จุดต่อไปนี้ควรจะสังเกตที่จะทำ .......

1.
ใจบริสุทธิ์
2.
พฤติกรรมที่ดี
3.
ความสุภาพและอ่อนโยน
4.
ความรักความเมตตากับคนอื่น
5.
ความขยันดี
6.
มีทักษะในการทำงาน
7.
ผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม
8.
การศึกษาที่มีความชำนาญในด้านการศึกษา
9.
มีวินัยในตนเอง
10.
ความเชื่อมั่นในตนเอง
11.
เคารพตนเอง
12.
การควบคุมตนเอง
13.
ความเห็นอกเห็นใจ
14.
การให้อภัย
15.
วิสัยทัศน์ด้านมนุษยธรรม
16.
ความอดทน
17.
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
18.
ความซื่อสัตย์สุจริต
19.
สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์
20.
ความเรียบง่ายทางวิทยาศาสตร์
21.
มุมมองในแง่ดี
22.
ความคิดที่เหมาะสม
23
มนุษยนิยมและความยุติธรรม.
24.
ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
  25. ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
26.
ความจริง
27.
ทัศนคติจิต
28.
ความเห็นอกเห็นใจ
29.
ปฏิบัติตามกฎหมาย
30.
การจัดตรรกะ
31.
ความนับถือ
32.
การผ่อนคลาย
33
สันติภาพและการรักษาความปลอดภัย.
34.
เคารพและชื่นชมของผู้อื่น
35.
หลีกเลี่ยงจากการถูกมาก
36.
ละเว้นจากความชั่วร้ายทั้งหมด
37.
ในการทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี
38
เคารพ. และการยอมรับสำหรับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

These above good qualities are necessary to be perfect.
May there be happiness and peace for those who are living in the World.
May there be love, respect, forgiveness, humility, for each and everyone.
May we be free from mental suffering.
May we be free from physical suffering.
May All Beings Be Well, Secure & Happy!

The Dhammapada in Buddhism says –

·        Conquer anger by love
·        Conquer hate by love
·        Conquer evil by good
·        Conquer the miser by generosity
·        Conquer gossip by patience
·        Conquer arrogance by humility
·        Conquer war by peace
·        Conquer enemy by forgiveness
·        Conquer the liar by truth.


คุณสมบัติที่ดีดังกล่าวข้างต้นเหล่านี้จำเป็นที่จะสมบูรณ์แบบ
อาจจะมีความสุขและความสงบสุขสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในโลก
อาจจะมีความรักความเคารพให้อภัยนอบน้อมสำหรับแต่ละและทุกคน
เราอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
เราอาจจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมานทางกายภาพ
อาจเป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มีความปลอดภัยและมีความสุข!

ธรรมบทในพระพุทธศาสนากล่าวว่า -
พิชิตความโกรธด้วยความรัก
พิชิตความเกลียดชังด้วยความรัก
พิชิตความชั่วร้ายโดยดี
พิชิตคนขี้เหนียวด้วยความเอื้ออาทร
พิชิตซุบซิบด้วยความอดทน
พิชิตความเย่อหยิ่งด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
พิชิตสงครามสงบ
ศัตรูปราบโดยการให้อภัย
พิชิตโกหกความจริง


The mind is almost always impure, and it almost always brings in bad thoughts. Even when it is not doing this, the mind is still a victim to doubt, jealousy, hypocrisy, fear and other unholy qualities. Meditation can be said to purify the mind by making it easier to develop generosity and compassion, and then to finally acquire wisdom. Meditation can be said to be the highest form of Buddhist practice as the Buddha himself attained Enlightenment through meditation.

ใจมักจะไม่ดีและมันมักจะนำมาอยู่ในความคิดที่ไม่ดี ถึงแม้จะไม่ได้ทำเช่นนี้จิตใจยังคงเป็นเหยื่อที่จะสงสัยอิจฉาริษยาความเจ้าเล่ห์ความกลัวและคุณภาพไม่บริสุทธิ์อื่น การทำสมาธิอาจกล่าวได้ว่าการชำระล้างจิตใจด้วยการทำให้ง่ายต่อการพัฒนาความเอื้ออาทรและความเมตตาและแล้วในที่สุดได้รับภูมิปัญญา การทำสมาธิสามารถจะกล่าวว่าเป็นรูปแบบสูงสุดของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปตัวเองบรรลุวิชชาผ่านการทำสมาธิ

Hence, it is evident that all the religions of the world bestow upon us the way to success, prosperity and happiness. In my opinion, if all of us sincerely obey the teachings accordingly, the World would be a happy place to live.

Buddha says: “Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful.”  

ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าทุกศาสนาของโลกให้แก่พวกเรามีวิธีที่จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองและความสุข ในความคิดของฉันถ้าพวกเราทุกคนขอแสดงความนับถือเชื่อฟังคำสอนตามโลกจะเป็นสถานที่ที่มีความสุขที่จะอยู่

พระพุทธเจ้าบอกว่า: "อย่าทำอันตรายคนอื่น ในรูปแบบที่คุณจะพบว่าตัวเองซึ่งเป็นอันตราย."

You shall love your neighbor as yourself!
To understand everything is to forgive everything! 

จงรักเพื่อนบ้านเหมือนตัวเอง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและเคารพ
เพื่อที่จะเข้าใจทุกอย่างที่จะให้อภัยทุกอย่าง

v  http://www.churchparishmarketing.com/love-1/love-and-forgiveness-essential-for-true-love
v  http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=67023
v  http://www.budsas.org/ebud/whatbudbeliev/126.htm
v  http://www.buddhanet.net/mettab5.htm
v  http://www.booksie.com/religion_and_spirituality/article/myoma_myint_kywe/buddhism-is-a-real-true-scientific-religion-because/nohead/pdf/ver/8
v  http://books.google.com.au/books?id=cYrQnZT9JREC&pg=PA251&lpg=PA251&dq=abstain+from+all+evil+Buddha+to+do+good&source=bl&ots=TuJT-kgSDV&sig=SDkVCWdAZI6Fvm-qjQmRxSwtK5c&hl=en&sa=X&ei=u_toU_SHEIP38QXp7oCAAg&ved=0CCkQ6AEwADgK#v=onepage&q=abstain%20from%20all%20evil%20Buddha%20to%20do%20good&f=false
v  http://www.sundaytimes.lk/090503/Plus/sundaytimesplus_13.html

TAGS:
Myoma Myint Kywe, Myoma Myint Kywe articles 2014, Karate Myint, Buddhism, Buddha BC 623, Buddha articles 2014, Buddhism booksie, Booksie Myoma Myint Kywe,
ၿမိဳ ႔မ-ျမင့္ၾကြယ္
Metta 2014, About Metta 2014, Metta articles 2014, Metta Is Essential (Metta ist wichtig), มิวม่า มิตร จอย    เมตตา Burmese Buddhism 2014, Burmese Buddhism articles, Theravada Buddhism articles, Theravada Buddhism 2014, Theravada monks 2014, Metta in Theravada Buddhism, Buddha and Metta, Metta meditation 2014 article, What is metta in Buddhism, what is Buddhism 2014, Myint Kywe, Myint Buddhism, Myoma Myint Kywe 2014, Articles of Myoma Myint Kywe, Buddha was born in BC 623, Buddhist philosophy 2014, Buddhism logic,