Pages

ဘုရား တရား သံဃာ 釈迦,法 (仏教),僧伽 ရတနာသုံးပါးကို ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ပါ We take Refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. Myoma Myint Kywe

ဘုရား တရား သံဃာ 釈迦, (仏教),僧伽

ရတနာသုံးပါးကို ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ပါ

We take Refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. 

私は仏ダルマと山河を崇拝

Researched by- Myoma Myint Kywe
ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ )
空手チーフ 先生、作家、歴史家、, ビルマ(ミャンマー)からの

ဘာသာတရားတုိင္းသည္ ေမတၱာတရား၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ သြန္သင္လမ္းၫႊန္ေလ့ရွိပါသည္။ ဘာသာတရားတိုင္းသည္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္သူ လူသားအက်ိဳးျပဳ အဆံုးအမမ်ား ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။

A lay Buddhist take refuge in Sangha
ျမတ္ဗုဒၶ က လိုက္နာသင့္သည့္ နီတိ၊ က်င့္၀တ္၊ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာတရား၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ တာ၀န္သိတတ္ျခင္း စသည့္ မြန္ျမတ္လွေသာ အဆံုးအမ က်င့္စဥ္မ်ား တရားမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၂ (ဘီစီ ၅၈၈+၂၀၁၄=၂၆၀၂) ကတည္းကပင္ သြန္သင္လမ္းၫႊန္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ စာေပမ်ားတြင္ ထိုအရာမ်ားကို ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သေကၤတအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စကားလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆို ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾက၏။ ေနရာမေရြး၊ အေျခအေန မေရြး၊ အခ်ိန္အခါ မေရြး မွန္ကန္ေသာ (universal truth) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္ကန္ဆံုး၊ သိပၸံနည္း အက်ဆံုး ဘာသာျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္ (Buddhist scholars) မ်ား၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ သမိုင္းပညာရွင္ (world historians) မ်ားက သတ္မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ က်င့္စဥ္မ်ားတြင္ အမွန္တရား (真相 real truth) သမထ ဝိပႆနာ အားထုတ္ျခင္း၊ (黙想 , ヴィパッサナー瞑想 meditation) စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (セルフコントロール self control) စိတ္ကို စုစည္းျခင္း (右の濃度 right concentration) စိတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း (心の栽培 Mind cultivation) မွန္ေသာ သတိရွိျခင္း (右マインドフルネス right mindfulness) မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ျခင္း( self-confidence)၊ ေမတၱာ-ဂရုဏာတရား (愛情のこもった優し Loving-kindness) သည္းခံျခင္း 忍耐 (我慢) patience ၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း (許しforgiveness) မိမိကိုယ္မိမိအားကိုးျခင္း( self reliance) အသိဉာဏ္(インテリジェン intelligence) လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ (実習 , 練習 practice) ၊ ဇြဲလံု႔လ (勤勉な忍耐力 diligent perseverance) …..စသည္တုိ႔ကုိ အေလးအနက္ထား၍ သြန္သင္လမ္းၫႊန္ထားပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ လူတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းေပးလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီၫြတ္ေရးတို႔အတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ ၏ အဆံုးအမေတြမွာ သည္းခံျခင္း၊ ေမတၱာတရား၊စာနာစိတ္နဲ႔ အနတၱတရား ေဖာ္ေဆာင္သည္။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိပၸံနည္းပညာတို႔က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေပမယ့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး普遍的真実、真の平和と幸 universal truth, real peace and happiness   ကို ျမတ္ဗုဒၶ အဆံံုးအမေတြကသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရး တရား သည္ အႏိႈင္းမဲ့ ျမတ္ဗုဒၶ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။    

ခႏၲ်ာ ဘိေယ်ာ န ၀ိဇၨတိ-ခႏၲီပါရမီထက္ လြန္ကဲေသာ ပါရမီ မရွိ။
ခႏၲီ ပရမံ တေပါ တိတိကၡာ-သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္တည္း-ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားမ်ား အရ ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ သည္းခံျခင္း ခႏၲီပါရမ 忍耐 (我慢) patience မွာ အခက္ခဲဆံုးႏွင့္ အျဖစ္ႏိုင္ခဲဆံုးေသာ တရားျဖစ္သည္။  

သည္းခံျခင္း Khandi သည္ အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လက္ေလ်ာ့ အ႐ႈံးေပးျခင္းမဟုတ္။
ေရာင့္ရဲျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတရားတို႔အား မဂၤလာတရားမ်ားအျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶ က ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ဒါန စေသာ ပါရမီဆယ္ပါးလံုးတြင္ ခႏၲီပါရမီ ပါရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ခႏၲီပါရမီ သည္းခံႏိုင္မွ က်န္ပါရမီအားလံုးကို ျဖည့္က်င့္ႏိုင္သည္။ ဒါန သီလစေသာ ပါရမီတို႔တြင္ ပါရမီေျမာက္ေအာင္ စိတ္ကို ႏွိပ္ကြပ္၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈမွာ ခႏၲီျဖစ္သည္။ ကုသုိလ္အားလံုး၏ အေျခခံတရားမွာလည္း သည္းခံႏိုင္မႈသာ ျဖစ္သည္။

ခႏၲီပါရမီရွင္သည္ ေမတၱာတရား အားႀကီးသူသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေမတၱာရွင္လည္း ျဖစ္ေပရာ အမ်က္ေဒါသ၊ အျပစ္ဟူသမွ်ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္၍ အလြန္တရာ ျမင့္ျမတ္လွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၲီပါရမီရွင္သည္ စစ္ပြဲတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနက် စစ္သူႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေပသည္။

ေမတၱာပါရမီရွင္သည္ စစ္ပြဲတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနက် စစ္သူႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေပသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ ဉာဏိႆရ က ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုးကြယ္ယံုမ်ွေသာ ဘာသာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈကိုသာမက အသိဉာဏ္၊ စရဏ အက်င့္တို႔ကို စနစ္တက် ပူးေပါင္းက်င့္ႀကံရေသာ ဘာသာတရား၊ စစ္မွန္ေသာ သာသနာေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ဆိုခဲ့၏။

ဘာသာအယူ၀ါဒ လက္ခံ က်င့္သံုးမႈသည္ ႐ုိး႐ုိးသားသား အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ေမြးရာပါ (မိ႐ုိးဖလာ) လက္ခံက်င့္သံုးမႈက မ်ားသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားလွ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဘာသာေရး အျမင္တြင္ ယံုၾကည္မႈကုိ အေျခခံေလ့ရွိၾကၿပီး အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္႐ႈျမင္သည့္ အေလ့ အလြန္နည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ က ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ယံုၾကည္မႈကိုသာ ဦးစားေပး၍ အသိဉာဏ္ ႏွင့္ စရဏ ေခၚ ကိုယ္တိုင္က်င့္ရသည့္ အက်င့္တရား မပါေသာ (God centered religions) မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသိဉာဏ္ကိုသာ ဦးစားေပး၍ ယံုၾကည္မႈမပါေသာ (Philosophy) မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း မိန္႔ဆိုခဲ့၏။
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ Based on the mind centered religion, realism, truthfulness, own-power and  self reliance  ကို ဦးစားေပး သည္ ဟု အေလးအနက္ထား၍ မိန္႔ဆိုခဲ့၏။ 
                                               
စရဏ ေခၚ ကိုယ္တိုင္က်င့္ရသည့္ အက်င့္တရား သည္
Religion ႏွင့္ Philosophy ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ မရွိ ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့၏။ ဗုဒၶ၀ါဒမွာ စရဏ
(အက်င့္) က ပဓာန ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးရေသာ ၀ါဒျဖစ္သည္


ေမတၱာတရား Metta (愛情のこもった優し Loving-kindness) ၏ အေျခခံက်င့္၀တ္ (၁၅) ပါး
ေမတၱာတရားပြားမ်ားမည့္ သူမ်ားသည္ အေျခခံက်င့္၀တ္ (၁၅) ပါးကို လက္ကိုင္ထားၾက ရမည္ျဖစ္၏။ ေမတၱာတရားအား ပြားမ်ားရာတြင္ အလြယ္ႏွင့္ျပဳလုပ္၍ မရ။ ေမတၱာတရား မပြားမ်ားမီ ေမတၱာတရားပြားမ်ားေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္၏။ ယင္းအေျခခံ က်င့္၀တ္တို႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ၏။

(
၁) စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း (having strong sense of self-belief to forge a career of able person)
ေမတၱာတရားပြားမ်ားမည့္သူသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္မ်ားကို က်င့္ရန္ စြမ္းေဆာင္နုိင္သူ ျဖစ္ဖို႔လို၏။ သဒၶါ တရားထက္သန္ရန္ လို၏။ လံု႔လ၊ ၀ီရိယျပင္းထန္၍ ဇြဲရွိမွသာ ေမတၱာပြားမ်ားႏုိင္၏။

(
၂) ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (ability to be honest and straightforward)
ေမတၱာတရား ပြားမ်ားရန္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ဖို႔လို၏။ မရွိေသာ ဂုဏ္ကိုရွိဟန္ျပဳသူ၊ လမ္လည္ေျပာဆိုတတ္သူ၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတတ္သူတို႔သည္ ေမတၱာတရားပြားမ်ားႏုိင္သူမ်ား မဟုတ္။ ေမတၱာတရား ပြားလိုပါက သာေဌယ် ေခၚ လွည့္စားမႈ ကင္းရမည္။ ကာယကံႏွင့္ ၀စီကံ ေျဖာင့္မတ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေမတၱာတရား ပြားမ်ားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

(
၃) အလြန္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (ability to get perfect in honesty and righteousness)
ေမတၱာတရားပြားမ်ားလိုပါက ထိုသူသည္ မိမိအျပစ္ကို ဖံုးကြယ္၍ အျပစ္ကင္းဟန္ေဆာင္မႈ (မာယာ) ကင္းရမည္ျဖစ္၏။ မေနာကံ ေျဖာင့္မတ္ရမည္ျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးအား လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားရန္ စိတ္ျဖင့္ပင္ မႀကံစည္သူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္၏။ ထိုသုိ႔ေသာသူမွသာ ေမတၱာတရားပြားမ်ားႏုိင္ပါ၏။

(
၄) ဆိုဆံုးမ လြယ္ျခင္း (ability of obedience to the wise’s teaching , the old’s guidance and the expert’s advice) ေမတၱာတရားပြားမ်ားလိုသည့္ အေျခခံအားျဖင့္ ဆရာသမား၊ မိဘ၊ အႀကီးအကဲတို႔၏ ဆံုးမမႈ၊ ေျပာဆိုမႈကို သိလြယ္၊ နားလည္လြယ္၊ တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာလြယ္သူျဖစ္ရန္ လို၏။ ရာဟုလာသည္ အသက္ (၇) ႏွစ္ အရြယ္ ရွင္သာမေဏဘ၀၌ပင္ သဲပံုကိုပံု၍ ထိုသဲပံုရွိ သဲလံုးအေရအတြက္ႏွင့္အမွွ် အဆံုးအမမ်ား ရပါေစဟု ဆုေတာင္းတတ္၏။

(
၅) ႏူးညံ့ျခင္း (ability of having  flexibility and docility to go well with good deeds or  merit works) ေမတၱာတရားပြားမ်ားမည့္သူသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္သေဘာထားရွိရန္လို၏။ အဆင္မေျပေသာ စိတ္သေဘာထား၊ ဖီလာကပ္ဖဲ့လုပ္ေသာ စိတ္သေဘာထားမ်ား မရွိဘဲ ေရႊကို လိုသလို နန္းဆြဲ၍ ရသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ အျဖားခတ္၍ ရသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ေမတၱာထားသူ၏ စိတ္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕မႈ ရွိရမည္ ျဖစ္၏။

(
၆) မာနအလြန္ မႀကီးျခင္း (ability of diminishing the conceit or arrogance)
ေမတၱာတရားပြားမ်ားလိုပါက အလြန္အမင္းႀကီး မာနမႀကီးရန္ လိုအပ္၏။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ် အဖက္မတန္ဟု ယူဆကာ အလြန္အကြ်ံမနာႀကီးမႈမ်ဳိးကို ပယ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္၏။ ေဆြမ်ဳိးဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္၊ အာဏာဂုဏ္တို႔ကို အမွီျပဳ၍ ေမာက္မာစြာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ကင္းရမည္ျဖစ္၏။ ဘ၀င္ျမင့္မႈ၊ မနာနေထာင္လႊားမႈတို႔ကို ပယ္ရမည္ ျဖစ္၏။

(
၇) ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း (ability of being content)
ေမတၱာရွင္သည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည့္အျပင္ တင္းတိမ္လြယ္ရမည္ျဖစ္၏။ ေလာဘသကၠာရမႀကီးဘဲ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္မႈကို အျမတ္ဆံုးအရာအျဖစ္ ထားရွိႏုိင္သူျဖစ္ရန္လို၏။ ရသမွ်၊ တန္သမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲမႈရွိရန္ လို၏။

(
၈) ေမြးျမဴျပဳစုရန္ လြယ္ျခင္း (ability for beingness of easily supported person or having easy  livelihood)
ေမတၱာတရားပြားမ်ားလိုသူသည္ အစားအေသာက္၊ အေနအထုိင္ ဇီဇာမေၾကာင္ဘဲ ေက်နပ္ႏုိင္သူျဖစ္ရန္ လို၏။

(
၉) အမႈကိစၥ နည္းျခင္း(ability of lessening the unnecessary involvements, fuss and unworthy loads)
အမႈကိစၥပြားမ်ားျခင္း၊ အမႈကိစၥထူေျပာျခင္းတို႔ မရွိဘဲ မိမိရည္မွန္းေသာ အမႈိကစၥကိုသာ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ တတ္ေသာစိတ္ ရွိရန္လိုအပ္၏။

(
၁၀) လြယ္ကူစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္ျခင္း (ability of having light motive in doing virtuous works)
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္ေရြ႕ေျပာင္းႏုိင္သူျဖစ္ရန္လို၏။ ဆႏၵရွိပါက ငွက္ကဲ့သို႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမရွိပဲ အလြယ္ပ်ံႏုိင္ သြားႏုိင္သူျဖစ္ရန္ လို၏။

(
၁၁) ဣေျႏၷၿငိမ္သက္ျခင္း (ability to conquer self-control of mind to senses or ability of keeping composure)
ေမတၱာတရားမ်ားလုိသူသည္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္ ဟူေသာ ဣေျႏၷငါးပါးကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ရမည္ျဖစ္၏။ ဣေျႏၷႏွင့္ သိကၡာကို တည္ၿငိမ္စြာ ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္၏။

(
၁၂) ဆင္ျခင္ၪာဏ္ ရင့္က်က္ျခင္း (ability of being intellectually mature with critical thinking to be prudent and wise) ေမတၱာတရားပြားမ်ားမည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကိစၥအားလံုးကို ဆင္ျခင္တုိင္းထြာတတ္ေသာ အသိၪာဏ္ရင့္သန္သူ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါ၏။

(
၁၃) ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းပ်မႈ ကင္းရမည္ (ability of abstaining the rude, impolite and impertinent behaviors)
ေမတၱာတရားသည္ ႏူးညံ့ေသာအရာျဖစ္၏။ ေမတၱာတရား လက္ကိုင္ထားလိုသူသည္ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းပ်မႈ ကင္းရန္လို၏။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္၊ ႐ိုင္းပ်မႈ မရွိဘဲ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ပရိတ္သတ္အလယ္တြင္ ဒူးေထာင္ေပါင္ကားမထုိင္ဘဲ ပိရိေသသပ္စြာ ေနတတ္ရမည္ျဖစ္၏။ ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမႈ အေနအထုိင္ ရွိရမည္ျဖစ္၏။

(
၁၄) တြယ္တာမႈ ကင္းျခင္း (ability of being emotionally detached and unbiased to relatives, friends, and associates) တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ တြယ္တာေနမႈ၊ သံေယာဇဥ္ ႀကီးမားေနမႈေလ်ာ့နည္းရန္ လို၏။ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚ တြယ္တာမႈႀကီးေနပါက အမ်ားအေပၚ တြယ္တာရန္ အားနည္းေနမည္ျဖစ္၏။

(
၁၅) အျပစ္ကင္းစင္ရမည္ (ability of self–denying not to commit bad and wicked deeds or a crime or even a slightest evil that the wise people feel disgraceful and strongly condemn.)
ေမတၱာရွင္သည္ မည္မွ်ေသးငယ္ေသာ အျပစ္ကိုမွ်ပင္ မျပဳလုပ္ဘဲ အျပစ္ကင္းစင္သူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါ၏။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ စင္စစ္သည္ သစၥာေလးပါး ကုိ အေျချပဳေသာတရားသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ ၃၈ျဖာေသာ မဂၤလာ တရားေတာ္ သည္ ေလာကီေရးရာအျဖာျဖာအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ ဘ၀ေနနည္း လမ္းညႊန္ျဖစ္ေပသည္။ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းထက္ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ပါက အဖုိးျဖတ္ျခင္းငွာ၊ တန္ဖုိးျဖတ္ရန္မထုိက္ေသာ ဘ၀အတြက္က်င့္စဥ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ သစၥာေလးပါးတရားသည္ လြန္စြာထင္ရွား၏။


သစၥာေလးပါး Four Noble Truths

(၁) ဒုကၡသစၥာ The truth of suffering.
(၂) သမုဒယသစၥာ The truth of origin of suffering.
(၃) နိေရာဓသစၥာ  The truth of the extinction of suffering.
(၄) မဂၢသစၥာ The truth of the noble 8 fold path leading 
     to the extinction of suffering.

(၁) ေလာကတြင္ ႐ွိေသာအရာမ်ားသည္ ဒုကၡ (ဆင္းရဲျခင္း) ေတြပါလား ဟူေသာ အမွန္တရား
(
၂) ဒုကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားမွာ အေၾကာင္းေတြ ႐ွိလို႔ပါလား ဟူေသာ အမွန္တရား
(
၃) ဒုကၡေတြ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ဆိုတာ ႐ွိပါလား ဟူေသာ အမွန္တရား
(
၄) နိဗၺာန္ကို ေရာက္ဖို႔ရာ ေစာင့္ထိန္းက်င့္ႀကံႀကိဳးစားရမယ့္ အမွန္တရား ဟူေသာ မဂၢင္ ၈ ပါး အမွန္တရား နည္းစနစ္ အကုန္လံုး အျပည့္အစံု ရွိသည္။ 

ဤအမွန္တရား ေလးပါးကို သိေစေသာ အက်င့္မ်ိဳးက္ို ဗုဒၶ၀ါဒ ေခၚသည္။
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ယံုၾကည္မႈကိုသာ ဦးစားေပး၍ အသိဉာဏ္ မပါေသာ (Religion)
မ်ိဳးလည္း မဟုတ္။ အသိဉာဏ္ကိုသာ ဦးစားေပး၍ ယံုၾကည္မႈမပါေသာ (Philosophy)
မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေပ။ စရဏ ေခၚ ကိုယ္တိုင္က်င့္ရသည့္ အက်င့္တရားသည္
Religion ႏွင့္ Philosophy ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ မရွိေပ။

ဗုဒၶ၀ါဒ မွာ စရဏ(အက်င့္) က ပဓာနျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားကိုးရေသာ ၀ါဒျဖစ္၏။ လူျဖစ္ဖို႔ ခက္၏။ သဒၶါႏွင့္ပညာ ျပည့္စံုေသာ လူ ျဖစ္ဖို႔ ပို၍ခက္၏။
  
ထိုထက္ ပို၍ ခက္သည္ကား စရဏ (အက်င့္) ျဖစ္၏။ သစၥာသိဖို႔ကား အခက္ဆံုးျဖစ္၏။
သစၥာမသိေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာမရ၊ ဆင္းရဲေနၾကရ၏။ 

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ မဂၢင္ (၈) ပါး တရားသည္ လြန္စြာ ထင္ရွား၏။ မဂၢင္ (၈) ပါး သည္ မဂၢသစၥာ ပင္ ျဖစ္၏။  

ယေန႔ ကမၻာေလာကမွာ Religion ဆိုေသာ စကားကို လူတိုင္းသံုးစြဲေျပာဆိုေနၾကပါ
သည္။  သူတို႔ေျပာေနတဲ့ အဓိပၸါယ္က လူသားေတြ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားအားလံုး Religion လို႔ ဆိုေနၾကတာပါပဲ။ အမ်ားေျပာၾကတဲ့အတိုင္းဆိုရင္ ဗုဒၶ၀ါဒလည္း Religion အထဲ ပါ၀င္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶ၀ါဒကို Religion မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုခ်င္ပါသည္။  ျပီးေတာ့
ယံုၾကည္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈထားျပီး ကိုးကြယ္ေနရတဲ့ စနစ္မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါ သည္။ 

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ တစံုတေယာက္ေသာ တန္ခိုးရွင္ကို ယံုၾကည္ျပီး မွီခိုေနရတဲ့ ၀ါဒမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အက်င့္ မပါတဲ့ ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ) မ်ိဳးကို ဗုဒၶ၀ါဒက
လက္မခံလိုပါ။ ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ) ဆိုတာဟာ အသိဉာဏ္ေပၚမွာ အေျခခံရပါသည္။ 
အသိဉာဏ္ေပၚမွာ အေျခခံ ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ) ဟာ အက်င့္တရားပါသည္။ 
အက်င့္တရားပါမွ ခ်မ္းသာစစ္၊ ခ်မ္းသာမွန္ကိ္ု ရႏိုင္ပါသည္။ 

ဗုဒၶက ဝကၠလိသုတ္မွာ ‘အို ဝကၠလိ၊ တရားကိုျမင္ေသာ သူသည္ ငါဘုရားကိုျမင္၏။ ငါဘုရားကိုျမင္ေသာ သူသည္ တရားကိုျမင္၏။’ လို႔ ေဟာၾကားထားပါသည္။ 

ဘဝဆိုေသာ စကားလံုးကို အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမိ်ဳးဖြင့္ဆုိတာကို ဖတ္ဖူး, ၾကားဖူးၾကေပသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဘဝဆုိတာ တုိက္ပဲြ၊ တခ်ိဳ႕က ရုန္းကန္ျခင္း၊ တခိ်ဳ႕က ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ တခ်ိဳ႕က ေပါင္းစည္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ဆုိၾကေပသည္။

ဘဝကို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕သည့္ ႐ႈေဒါင့္မွ ၾကည့္တတ္ေသာ သူမ်ားက ဘဝဟူသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ခ်မ္းေျမ႕ျခင္း၊ သာယာၾကည္ႏူးျခင္းဟု ဖြင့္ဆုိၾကေပသည္။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ဘဝဆုိသည္ စကားလံုးကား ပါဠိစကားလံုးျဖစ္ေပသည္။ ေရွးျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အဆက္ဆက္သံုးစြဲလာရာမွ ကိုယ္ပုိင္စကားလံုးကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနေပသည္။

သုိ႕ျဖင့္ ဘဝအဓိပၸါယ္ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပရေသာ္ ရုပ္၊နာမ္ သဘာဝတရားတုိ႕၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ၾကီးထြားျခင္း၊ ၎ရုပ္တရား နာမ္တရားတုိ႕ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေအာင္ ႐ုန္းကန္ၾကရျခင္း၊ လႈပ္ရွားၾကရျခင္း၊ ျဖည့္ဆည္းၾကရျခင္း၊ ထုိသို႕ ရုန္းကန္ရင္း ျဖည့္ဆည္းရင္း ဘဝ၏ သာယာမႈေလးမ်ားကို ရွာၾကံ၍ ေပ်ာ္ျမဴးၾကရျခင္း၊ ခ်မ္းေျမ႕ၾကရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဘဝကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ တဏွာျဖင့္ ရုပ္နာမ္ သခၤါရ သတၱဝါတုိ႕ျဖစ္ထြန္းရာ၊ က်င္ရာလည္ရာကား၊ (၃၁) ေနရာရွိေပသည္။ ထုိေနရာကို (၃၁) ဘံု ၃၁ ဘဝဟုေခၚဆုိၾကေပသည္။ ထုိ ၃၁ဘံုထဲတြင္ သတၱဝါမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လွည့္လည္ခရီးသြားေနသူမ်ားပမာ ဘံုတကာ လွည့္လည္၍ မေမာႏုိင္ မပန္းႏုိင္ေသာ သံသရာ ခရီးကို မျငီးတမ္းသြားေနၾကရေပသည္။

နိဗၺာန္   Nirvana ဟူသည္ ပါဠိစာလံုး နိဗၺာန ဟူေသာ ပုဒ္မွ လာသည္ ။ ျငိမ္းေအးသည္ ဟု ဆိုလိုသည္ ။ ထို့ေျကာင့္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ မီးမ်ားကို ျငိမ္းသတ္နိုင္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။ (ရတနသုတ္တြင္ ေတြ႕နိုင္သည္။) တဖန္ နိဗၺာန ဟူေသာ ပုဒ္သည္ ပါဠိဘာသာ နိ+ ဝါန =နိ နွင့္ ဝါန ကို ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ နိ - မရွိ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ ထြက္ခြာျခင္း ။ ဝါန - တဏွာ ။ နိဝါန = နိဗၺာန = တဏွာမရွိျခင္း ၊ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္ ဆိုသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အစြန္းစြန္ ဘာသာေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေပသည္။

မဂၢသစၥာ The Noble Eightfold Path
(The Noble True of the Path leading to the Cessation of suffering)
မဂၢသစၥာ ဆိုေသာ အမွန္တရားမွာ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကို ဆိုလိုပါသည္။ တနည္းေျပာရရင္ ၃၁ ဘံု က ထြက္ေျမာက္ရာ လမ္းပါပဲ။
သည္က်င့္စဥ္မွာ ပါရွိတဲ့ မဂၢင္ (၈) ပါး လမ္းရွစ္သြယ္ကေတာ့ -

(၁) Right understanding - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ သိျမင္ျခင္း၊
(၂) Right thought - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ၾကံစည္ျခင္း၊
(၃) Right speech - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊
(၄) Right action - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္း၊
(၅) Right livelihood - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း၊
(၆) Right effort - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ အားထုတ္ျခင္း၊
(၇) Right mindfulness - ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ သတိရွိျခင္း၊  
(၈) Right concentration - ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ သမာဓိတည္ၾကည္ျခင္း၊
တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ မဂၢင္ရွစ္ပါး လို႔လည္းေခၚပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ (ဗုဒၶဘုရားရွင္ အဆုံးအမ) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ဗုဒၶဘာသာ သည္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးအျပစ္ ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ ကမၼဝါဒ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးကုိ ေထာက္ျပတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ ဝါဒ၊ အမွားအမွန္ကုိ စိစစ္ေဝဘန္ လက္ခံေစတဲ့ ဝိဘဇၨဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။ အစြန္းမေရာက္ေသာ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကုိ က်င့္သုံးတဲ့ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ဝါဒ (The Way of Righteousness) ျဖစ္ပါသည္။

အရာအားလုံးမွာ အတၱ ဆုိတာ မရွိဘဲ အစုိးမရျခင္း၊ အနတၱ သေဘာသာ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အနတၱဝါဒ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြင့္ဆုိေျပာၾကားႏုိင္ေသာ္လည္း အားလုံးကုိ ၿခဳံၿပီးေျပာရမယ္ဆုိပါက ဘုရားရွင္၏ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခ်က္ အယူဝါဒဟာ တကယ့္အမွန္တရားျဖစ္ေသာ အမွန္တရား ဝါဒ (universal realism and universal real TRUTH) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘုရားေဟာ တရား သည္ အမွန္တရား အစစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေဟာလုိက္လုိ႔ မွန္တာမဟုတ္ပါ။ အမွန္ဆံုးျဖစ္လုိ႔ ဘုရားေဟာတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ဆံုး သစၥာတရားကိုသာ ဘုရားက ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာကုိ အမွန္ဆံုးဝါဒ၊ အမွန္တရားဘာသာလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 
အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေဟာၾကားခ်က္ဟာ အမွန္တရားဝါဒ လုိ႔ ဆုိရပါသနည္း ဟု ဆုိရင္ ႐ုပ္နာမ္မ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ သတၱဝါ အားလုံးမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာေတြပဲ ျဖစ္ေနလုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေဟာတရားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အတြက္သာမွန္ၿပီး တျခားဘာသာဝင္ေတြအတြက္ မမွန္ဘူးဟူ၍ မရွိပါ။ နာမ္႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ သတၱဝါအားလုံးအတြက္၊ ပုဂၢိဳလ္သူငါမေရြး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊ ေယာက်ၤားမိန္းမမေရြး၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါမေရြး အၿမဲထာဝရ မွန္ကန္ေနေသာ universal truth ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္၏သစၥာေလးပါး အမွန္တရားမွာ ဒုကၡသစၥာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားရွင္က ပဋိသေႏၶေနရတာ ဒုကၡ၊ အုိရတာဒုကၡ၊ နာရတာ ဒုကၡ၊ ေသရတာဒုကၡ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္ေတြႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနရတာ ဒုကၡ၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေတြနဲ႔ ေကြကြင္းရတာ ဒုကၡ၊ အလုိရွိတဲ့ အရာကုိ မရတာဒုကၡ၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္ လူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္၊ ႐ုပ္တရား နမ္တရား သည္ပင္ ဒုကၡ ဟူ၍ ဖြင့္ဆုိေဟာေျပာျပပါသည္။

အဆိုပါ ေဟာၾကားခ်က္ကုိၾကည့္ရင္ ခႏၶာရွိေနေသာသူမွန္သမွ် မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊ မည္သည့္သတၱဝါပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဒုကၡတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရမည္နည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားကုိရွာၾကည့္ေသာ္အခါ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္ သမုဒယ ေၾကာင့္လည္း ဒုကၡျဖစ္ရသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္က သမုဒယသစၥာ (ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရား) တစ္ခုအေနနဲ႔ ထပ္ၿပီးရွင္းေတာ္မူပါသည္။ သမုဒယေၾကာင့္ ဒုကၡျဖစ္ရသည္ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းရွိရင္ အက်ိဳးရွိတတ္သလုိ အေၾကာင္းခ်ဳပ္ရင္လည္း အက်ိဳးခ်ဳပ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဒုကၡရွိရင္ ဒုကၡခ်ဳပ္ေၾကာင္းလည္း ရွိမွာအမွန္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘုရားရွင္က နိေရာဓ လုိ႔ေခၚေသာ နိဗၺာန္ကုိ ရရွိရန္ ဒုကၡအေပါင္းမွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ နိေရာဓ သစၥာ ဒုကၡခ်ဳပ္ေၾကာင္း အမွန္တရားကုိ ေဟာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာကုိ သြားဖုိ႔အတြက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမယ့္ လမ္း (မွန္ကန္တဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါး) လမ္းစဥ္ကုိ ရွင္းလင္းျပသကာ မဂၢသစၥာျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသုိ႔ ေလွ်ာက္လမ္းရာ လမ္းမွန္ကုိ ျပသေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာေလးပါး အဖြင့္ကုိၾကည့္လွ်င္ နတ္လူျဗဟၼာသတၱဝါ အားလုံးအတြက္ အမွန္တရား၊ အမွန္လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေနသည္ ဆုိတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ခႏၶာရွိေနေသာ သတၱဝါမွန္သမွ် သစၥာတရားအတုိင္း လဲြမွားျခင္းမရွိ၊ မွန္ကန္ေနတဲ့အတြက္ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္၊ ဘုရားရွင္၏ အယူအဆေတာ္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ အမွန္တရားဝါဒ၊ အမွန္သစၥာတရားဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္သည္မ်ားကို အနည္းငယ္ရွင္းျပလိုပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆုိသည္မွာ ဗုဒၶဘုရား၏ အဆံုးအမ၊ အယူဝါဒ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံလုိက္နာ က်င့္သုံးၾကတဲ့ သူမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္လုိ႔ ေခၚပါသည္။ 
တိတိက်က် ေျပာရမည္ဆုိရင္ မည္သူ၏ ပေယာဂ၊ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈမွ မပါဘဲ မိမိတို႔ ကုိယ္တုိင္ ေက်နပ္လက္ခံၿပီး ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ - ဘုရားရွင္ကုိ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ “ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ “ - တရားေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ “သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ “ - သံဃာေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏ဟုဆုိကာ သရဏဂုံတည္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ခံယူထားၾကသူေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္လုိ႔ ေျပာဆုိၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ပါ၏ လုိ႔ သရဏဂုံ ကုိ ခံယူေဆာက္တည္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ  အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကုိ သရဏဟူ၍ ေခၚဆိုသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ရတနာသုံးပါးသည္ ကုိးကြယ္ခံထုိက္ပါသနည္းဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က  ေမးျမန္းလာမည္ဆိုပါက သတၱဝါမ်ား၏ ဘဝသံသရာ ခရီး ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစံုတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ၿပီး၊  ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရေစသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ရတနာသုံးပါးသည္ သရဏ အမည္ရေၾကာင္း၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သတၱဝါမ်ား၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္း နည္းလမ္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းမႈ ေဘးဒုကၡမ်ားမွ ပယ္ခြါ ေၾကာင္း နည္းလမ္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပသရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အျပင္ အျပစ္ကင္းၿပီး ဂုဏ္ေက်းဇူးအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေစသည့္အတြက္ ကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားေတာ္သည္လည္း က်င့္ႀကံလုိက္နာသူေတြကုိ ဘဝသံသရာ ခရီးမွ ဆဲြထုတ္ကယ္တင္ႏုိင္ျခင္း၊ က်င့္ဆဲအခုိက္ႏွင့္ က်င့္ၿပီးေနာက္မွာလည္း ဒုကၡအေပါင္းမွ သက္သာၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ သတၱဝါမ်ားရဲ႕ ေဘးဒုကၡကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေစႏုိင္ျခင္း စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ကုိ ႀကီးက်ယ္မ်ားျပားေအာင္ လမ္းညႊန္ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း၊ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစံုတို႔ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေစ႐ံုသာမက ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ျဖာ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္း စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ရျခင္း အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဤမွ်ေလာက္ သိထားဖုိ႔ လုိပါသည္။

သရဏဂုံကုိ ခံယူၿပီး ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေသာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့အယူဝါဒ သမၼာဒိ႒ိ ရွိေနဖုိ႔လည္း လုိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္သည္ ရတနာသုံးပါး၊ ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးတရား၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈနဲ႔ မ်က္ေမွာက္ေလာက တမလြန္ေလာက စတာေတြအေပၚမွာ သံသယမရွိ အမွန္သိၿပီး ယုံၾကည္လက္ခံဖုိ႔ လုိပါသည္။ သို႔မွလည္း ဗုဒၶဘုရား အလုိက် မွန္ကန္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

သရဏဂုံ ကုိ ခံယူထားၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္သည္ သရဏဂုံ တည္ၿမဲဖုိ႔အေရး၊ မပ်က္စီးေရးအတြက္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖုိ႔ လုိပါသည္။

ဗုဒၶစာေပမ်ားအရ သရဏဂုံ ပ်က္စီးတတ္သည့္ အေၾကာင္း (၂) မ်ိဳး ရွိသည္ဟု ဖတ္႐ႈေလ့လာဖူးပါသည္။

၁။ လူသတၱဝါတို႔ ေသဆံုးသြားေသာအခါ သရဏဂုံ ပ်က္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေသသူကုိ သရဏဂုံ တင္သည္ဟူေသာ အသုံးအႏႈံးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံတို႔သည္ အမွန္စင္စစ္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာတြင္ အႀကဳံးမဝင္ပါ။ မမွန္ကန္ပါ။ ေသသူကုိ သရဏဂုံ တင္လုိ႔လည္း မရပါ။ ေသရင္ သရဏဂုံသည္ အလုိလုိကုိ ပ်က္သြားပါသည္။

၂။ သက္ရွိထင္ရွားရွိၿပီး သရဏဂုံကုိ ခံယူထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္သည္ ရတနာသုံးပါးထက္ ပုိၿပီး တစ္ျခားအယူဝါဒမ်ားကို လက္ခံယုံၾကည္မည္ဆိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊  ဗုဒၶဘာသာကုိပစ္ၿပီး တစ္ျခားဘာသာအယူဝါဒကုိ လက္ခံယံုၾကည္သြားမည္ဆုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊  သရဏဂုံ ပ်က္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သရဏံဂုဏ္ က်ိဳးေပါက္ပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါအခ်က္သည္ အသက္ရွင္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ အယူအဆ လြဲမွားသြားေသာေၾကာင့္ သရဏဂုံ ပ်က္ေစသည့္ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခါတေလ ေဘးဒုကၡတစ္ခုခု၊ အေၾကာက္တရား တစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စိတ္မပါဘဲ တစ္ျခားအယူဝါဒေတြကုိ လက္ခံလုိက္နာ လုပ္ေနရတာေတြ ရွိတတ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကုိယ့္စိတ္က ရတနာသုံးပါးကုိ တကယ္ပစ္လုိတဲ့ သေဘာမဟုတ္တဲ့အတြက္ သရဏဂုံကေတာ့ မပ်က္ပါ။ သရဏဂုံေတာ့ ညစ္ႏြမ္းႏုိင္ပါသည္။ သင္သည္ .. ဗုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ တစ္ေယာက္ မွန္ကန္ပါသည္ဆိုပါက သရဏဂုံ မပ်က္ေအာင္ အေလးအနက္ သတိျပဳ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ သရဏံဂံုပ်က္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေတာ့ပါ။

ထိုေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမကိုသာ ယံုၾကည္လိုက္နာဖို႔သာ လိုအပ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာမွ တစ္ပါး တစ္ျခား မည္သည့္ အယူဝါဒ၊ မည္သည့္ ဘာသာတရားကို မဆို လက္ခံလိုက္နာစရာ မလိုေခ်။ ထိုအခ်က္ကုိလည္း အေလးအနက္ သတိျပဳ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။  အကယ္၍ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ သရဏံဂံု ပ်က္သြားသည္ဟု မိမိကိုမိမိ သံသယ ရွိပါက သံဃာေတာ္ တစ္ပါးပါး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ျမတ္စြာဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႐ိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ “ “ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ “သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ဟူ၍ သရဏံဂုဏ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပါက ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါမည္။

ကံ-ကံ၏အက်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္သည္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိေရွာင္ၿပီး To abstain from all evil , ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကုိ ေဆာင္ဖုိ႔ To do what is good လုိပါသည္။ စိတ္ကို ျဖဴစင္ဖို႔လည္း purification of mind အထူးလိုအပ္ပါသည္။ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္အမႈကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေကာင္းမႈသုစ႐ုိက္ကုိ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါသည္။ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္ကုိ ေရွာင္ဖုိ႔အတြက္ သီလကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ အနည္းဆုံး ငါးပါးသီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းထားေသာ သူသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ုိက္ကုိလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းမႈေဆာင္ ဆုိသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား၏ ေကာင္းမႈလုပ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေရးႏွင့္ နိဗၺာန္မရခင္ သံသရာလည္ရသည့္ အခါတြင္လည္း သံသရာခရီးမွာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပန္းတုိင္မ်ားကုိ လွမ္းကုိင္ဖုိ႔အတြက္ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳဖုိ႔ သီလကုိ အေျခခံေသာ ဘာဝနာ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး နိဗၺာန္ မရခင္ သံသရာလည္တဲ့ အခါမွာလည္း ေကာင္းရာသုဂတိ ဘဝေတြမွာျဖစ္ဖုိ႔ သီလကုသုိလ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းၿပီး ဒါနကုသုိလ္ကုိလည္း စြမ္းႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ လက္ခံ က်င့္သံုးလုိက္နာၿပီး sharing the doctrine of Buddha and values of reciprocity စြမ္းႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မိမိေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္။ မိမိမေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မိမိသည္သာ ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည္။ မိမိတို႔ လုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ၊ အတိတ္က ကံအတိုင္း မိမိတို႔ ပစၥဳပန္တြင္ မလြဲမေသ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ ခံစားရမည္။ (Kamma or karma can be put in the simple language of the child: Do good and good will come to you, now, and hereafter. Do bad and bad will come to you, now, and hereafter.
In the language of the harvest, kamma can be explained in this way: if you sow good seeds, you will reap a good harvest. If you sow bad seeds, you will reap a bad harvest. In the language of science, kamma is called the law of cause and effect: every cause has an effect. Another name for this is the law of moral causation. Moral causation works in the moral realm just as the physical law of action and reaction works in the physical realm.)

သို႔ရာတြင္ ယခု ပစၥဳပန္တြင္ ျပဳမူေနေသာ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈသည္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္ကို နားလည္ရမည္။ အတိတ္က ကုသုိလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ သည္  မိမိတို႔ မပိုင္ေသာ္လည္း ပစၥဳပန္ ကုသိုလ္ကံႏွင့္ အကုသိုလ္ကံသည္ မိမိတို႔၏ ပစၥဳပန္ ကာလတြင္သာမက အနာဂတ္ႏွင့္ သံသရာအတြက္ပါ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျဖစ္မည္မွာ မုခ် မလြဲဧကန္ ျဖစ္သည္။ (In Buddhism, only intentional actions are karmic "acts of will". In actuality, Karma literally means "action" - often indicating intent or cause. Accompanying this usually is a separate tenet called Vipaka, meaning result or effect. The re-action or effect can itself also influence an action, and in this way, the chain of causation continues ad infinitum. When Buddhists talk about karma, they are normally referring to karma that is 'tainted' with ignorance - karma that continues to ensure that the being remains in the everlasting cycle of samsara.

This samsaric karma comes in two 'flavours' - good karma, which leads to high rebirth (as a deva, asura, or human), and bad karma which leads to low rebirth (as a hell-sufferer, as a preta, or as an animal.To understand the law of kamma is to realize that we ourselves are responsible for our own happiness and our own misery. We are the architects of our kamma. Buddhism explains that man has every possibility to mould his own kamma and thereby influence the direction of his life. On the other hand, a man is not a complete prisoner of his own actions; he is not a slave of his kamma.

The working of kamma can also be compared to a bank account: a person who is virtuous, charitable and benevolent in his present life is like a person who is adding to his good kamma. This accrued good kamma can be used by him to ensure a trouble-free life. But he must replace what he takes or else one day his account will be exhausted and he will be bankrupt. Then whom will he be able to blame for his miserable state? He can blame neither others nor fate. He alone is responsible. Thus a good Buddhist cannot be an escapist. He has to face life as it is and not run away from it. The kammic force cannot be controlled by inactivity. Vigorous activity for good is indispensable for one's own happiness. Escapism is the resort of the weak, and an escapist cannot escape the effects of the kammic law. )

တစ္ခ်ိန္က လုပ္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံ ရွိပါကလည္း ထိုမေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကို တစ္အံုေႏြးေႏြး ထပ္တလဲလဲ ျပန္လည္စဥ္းစား ေတြးေတာ ဝမ္းနည္းေနျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကို ယေန႔မွသည္ ဘဝတစ္သက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေနာက္ထပ္ မလုပ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုသည္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္ျဖစ္လုိပါက ေထရ၀ါဒ ၏ သြန္သင္ ညႊန္ျပခ်က္မ်ားကုိ ကိုယ္တုိင္ လက္ခံ က်င့္သံုးလုိက္နာၿပီး အျခား ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားကုိလည္း လက္ခံ က်င့္သံုး လုိက္နာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ (all share the fundamental teachings of the Buddha as Buddhist missionary work) သာသနာျပဳသင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိက္ ရပါသည္။

မိမိတို႔၏ ပစၥဳပန္ မ်က္ေမွာက္ကာလႏွင့္ အနာဂတ္ ေကာင္းစားေရးသည္ မိမိတို႔သည္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ ျဖဴစင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ျခင္း အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ မည္သည့္ တန္ခိုးရွင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအေပၚ မူမတည္ပါ။ တန္ခိုးရွင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္ (God and redeemer) တို႔ကို ယံုၾကည္စရာမလိုေၾကာင္း အားကိုးစရာမလိုေၾကာင္း တိတိက်က် နားလည္ထားဖုိ႔ လိုပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္သည္ မိမိကို မိမိ ယံုၾကည္အားကိုးျခင္း  we must confidence and reliance in ourselves ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကို ယံုၾကည္အားကိုးျခင္း  we must believe in Buddha ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္အားကိုးျခင္း  we must believe in teachings of Buddha ၊ ဗုဒၶဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္ၾကေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ယံုၾကည္အားကိုးျခင္း  we must believe in Sangha ၊ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွင္ပါး၊ တရားေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံမႈ we must strive to follow the Noble Eightfold Path and the Four Noble Truths သည္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးလွသည္။ အဓိက ပဓါန ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္၏ မဟာတာဝန္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။


http://www.mmbookcity.com/2013/12/blog-post_1699.html